NL — LARRY ROMANOFF — Harvard Universiteit’s Frauduleuze Chinese DNA-Exploitatie — September 05, 2021

Harvard Universiteit’s Frauduleuze Chinese DNA-Exploitatie

Door: Larry Romanoff – 17 September 2020

Nederlandse vertaling: Martien

CHINESE   ENGLISH  NEDERLANDS  PORTUGUESE  SPANISH

In april 2005 publiceerde Margaret Sleeboom-Faulkner van de Universiteit van Amsterdam een artikel op PubMed.gov over een Chinees onderzoeks-project van Harvard University, dat internationaal werd veroordeeld vanwege het ontstellende gebrek aan ethiek van Harvard bij de diefstal van Chinees DNA. (1) (2)

Jaren na de voltooiing van dit onderzoek, toen de details naar de media werden gelekt, waren de Chinese autoriteiten woedend toen zij vernamen dat de Amerikanen betrokken waren geweest bij een achterbaks en geheim project om Chinees DNA te verzamelen. Hoewel de Chinese regering het ver zamelen of exporteren van dergelijke gegevens eerder had verboden, wist Harvard aan de verboden te ontkomen en wist het DNA China uit te smokkelen.

Een van de leiders van dit project was een Chinese Harvard onderzoeker Xu Xiping die, met financiering van de Amerikaanse regering (waarschijnlijk het DNA-databankproject van het leger) en Millennium Farmaceutica(3) (4) uit de VS, voerde deze studie uit in Anhui met Frank Speizer en Scott Weis, de laatste een epidemioloog van Harvard die blijkbaar via een onbekende bron toegang had tot informatie over ongeveer 60 miljoen mensen in Anhui. Xu, die uit Anhui kwam en daar nog steeds contacten onderhoudt, spande samen met Weis en de financiers om duizenden vrijwilligers te werven voor het verzamelen van DNA en bloed-monsters, zonder dat de centrale regering van China daarvan op de hoogte was. Millennium was nauw verbonden met het Amerikaanse ministerie van Defensie en betaalde miljoenen dollars voor het onderzoek en de gegevens.

 

    • Het Harvard Universiteit Experiment

Xu en zijn medewerkers dienden bij de Amerikaanse regering “projectgaranties” in dat zij zich zouden houden aan alle voorschriften inzake onderzoek op mensen, met inbegrip van “een kopie van de (Chinese) IRB-goedkeuring”, alsmede door elke proefpersoon ondertekende toestemmingsdocumenten, en dat zij “eventuele verwondingen of andere onverwachte problemen die risico’s voor proefpersonen en anderen met zich meebrengen, onmiddellijk aan de IRB zouden melden”. Aan elk gezin zou een brief met uitleg over het onderzoek worden gestuurd, waarop het toestemmingsformulier zou worden gebaseerd

Xu riep de medewerking in van lage plaatselijke ambtenaren in de provincie Anhui om wat hij noemde een studie uit te voeren naar de preventie en beheersing van astma. De ambtenaren moesten de plaatselijke medici instrueren alle bewoners naar de dichtstbijzijnde medische faciliteit te brengen, waar zij een gratis medisch onderzoek zouden krijgen en gratis medicijnen om eventueel geconstateerde aandoeningen te behandelen.

Dit was een ingewikkeld medisch experiment dat de blootstelling aan een potentieel dodelijke ziekte-verwekker omvatte alsmede het ver-zamelen en verzenden naar de VS van honderd-duizenden flesjes Chinees DNA, maar de slacht-offers werden van geen van beide aspecten op de hoogte gebracht. De onthulling was het resultaat van een onderzoek in 2003 door Xiong Lei en Wen Chihua van de China Daily, die naar de locaties in Anhui reisden waar Harvard en Xu hun studie uitvoerden, en de plaatselijke proefpersonen en medici die eraan deelnamen interviewden. Xiong en Wen rapporteerden: (5)

“Zhang Da’niu, een 55-jarige boer die al meer dan 20 jaar aan astma lijdt, vertelde de China Daily dat hij op een dag werd benaderd door een plaatselijke ambtenaar die hem vroeg naar het plaatselijke zieken-huis te gaan voor “een gratis lichamelijke controle”, waarbij hem ook werd verzekerd dat hij gratis medicijnen zou krijgen als er als gevolg daarvan een medische aandoening zou worden ontdekt. De man en zijn familie gingen zoals gevraagd naar het ziekenhuis. De onbekende arts vroeg Zhang zijn mond open te doen en gaf hem vervolgens een spray van wat Zhang omschreef als “een mistachtig middel” uit wat leek op “een muggenverdelger”. Hij kon onmiddellijk niet meer ademen, verloor het bewustzijn en raakte meer dan acht uur in een coma. Zijn vrouw was er zeker van dat hij dood was.”

De artsen gaven hem blijkbaar in paniek een onbekende injectie, maar hij beweert dat hij geen verdere behandeling of medische hulp kreeg nadat hij weer bij bewustzijn was gekomen, en dat hem gewoon werd gezegd naar huis terug te keren, ondanks het feit dat hij zwak en duidelijk behoorlijk ziek was. De artsen beloofden medicijnen te sturen, maar die zijn volgens hem nooit aangekomen, en zijn toestand is nu slecht en verslechtert met de seizoenen. Zhang beweert dat niemand hem ooit op de hoogte heeft gebracht van de resultaten van een “controle”, noch werd hem verteld waarvoor de bloedmonsters genomen waren. Hij zegt dat hij geen toestemmingsformulier heeft gezien of ondertekend en dat hij er verder niets van wist.

“Een van de dorpsartsen zei dat hij begreep dat de zogenaamde controle deel uitmaakte van een onderzoeksproject voor een Amerikaanse universiteit, en vertelde China Daily dat hem en zijn collega’s was verteld dat dorpelingen met astmatische symptomen naar het ziekenhuis moesten komen voor een lichamelijk onderzoek. Hij zegt dat hem was verteld dat dit uitsluitend in het voordeel van de patiënt was en dat gratis medische behandeling zou worden aangeboden aan iedereen die dat nodig had. Hij zei dat hij “niet zonder twijfels was over het project omdat het een Amerikaanse instelling betrof”, maar zegt dat hij zijn twijfels heeft weggenomen “omdat het leek te zijn goedgekeurd” door hogere autoriteiten. Hij kreeg de opdracht een lijst van astmatische dorpsbewoners op te stellen en hen en hun gezinnen naar het provinciale gezondheidsstation te brengen “ter voorkoming en beheersing van epidemieën”. Hij zei dat hij geen getuige was van de eigenlijke “controles” en geen idee heeft of ze ooit hebben plaatsgevonden. Hij zei dat naar zijn beste weten geen van de boeren op de hoogte was gebracht van de procedures waarmee zij te maken zouden krijgen, noch werd hun enige informatie gegeven over de resultaten van dit zogenaamde lichamelijk onderzoek. Hij beweert ook dat hij nooit toestemmingsformulieren heeft gezien en dat voor zover hij weet geen van de boeren er een heeft gezien, en verder verklaren zowel Zhang als de arts stellig dat het onderwerp “geïnformeerde toestemming” of het invullen van formulieren daarover zelfs nooit ter sprake is gekomen. 

De Chinese slachtoffers die door China Daily werden geïnterviewd, vertoonden geen enkel begrip van wat dan ook in dit proces. Met name Zhang Da’niu en zijn vrouw beweerden nooit iets te hebben gezien of gehoord over een “toestemmingsovereenkomst”, noch hebben zij ooit formulieren van welke aard dan ook ondertekend of anderszins geannoteerd. Geen van beiden had enig idee dat hun bloedmonsters naar de VS zouden worden gezonden voor gebruik in genetische onderzoeksexperimenten. Geen van beiden had ooit gehoord van een universiteit met de naam Harvard. Geen van beiden kreeg de ‘gratis checkup’ waarvoor ze zich moesten melden, en geen van beiden kreeg de ‘gratis’ medische behandeling die hen was aangeboden.”

Xu en Weiss beweerden dat aan elk in aanmerking komend gezin een brief met uitleg over het onderzoek was gestuurd, maar er is nooit bewijs gevonden van dergelijke brieven en geen van de proefpersonen heeft de ontvangst van een dergelijke brief bevestigd. Xu beweerde ook dat elke proefpersoon een volledige uitleg van het onderzoek had gekregen en op basis daarvan een vrijwillig toestemmingsformulier had ondertekend, maar ook hier zijn geen gegevens over dergelijke formulieren gevonden. Bovendien waren Xu en zijn collega’s ethisch en door de Amerikaanse overheid wettelijk verplicht om verwondingen of risico’s voor proefpersonen te melden, maar Zhang was onmiddellijk ineengezakt en bleef meer dan acht uur in coma nadat hij chemische stoffen had geïnhaleerd die hem waren toegediend, en zijn geval werd nooit gemeld, laat staan “onmiddellijk”.

Toen Xu werd gevraagd of hij officiële Chinese toestemming had gekregen voor zijn studie, wees hij eigendom of verantwoordelijkheid van de hand en beweerde dat het “een proefproject van Chinese onderzoekers” was in samenwerking met de IRB van China, en niet het initiatief was van Harvard en Millennium Pharmaceuticals. Volgens een officieel onderzoek van de Chinese politie bestonden de zogenaamde “Chinese onderzoekers” echter niet. Ook beweerde Xu in juli 1994 te hebben samengewerkt met en toestemming te hebben gekregen van de “Anqing Medical Human Subjects Committee” in Anhui, maar een dergelijke commissie heeft nooit bestaan. Een plaatselijke gezondheidsambtenaar zei dat hij “nog nooit van zoiets had gehoord”, en een andere ambtenaar van de plaatselijke medische vereniging zei dat een dergelijke organisatie niet bestond, en ook nooit had bestaan. 

Xu en Weiss begonnen met het uitvoeren van hun menselijk experiment en het verzamelen van DNA, maar toen hun acties publiekelijk werden veroordeeld en hun feiten in twijfel werden getrokken, publiceerden Xu en Weiss een rectificatie, waarin zij zeiden dat zij “onjuist hadden verklaard” dat hun studie in juli 1994 was begonnen, terwijl deze in werkelijkheid in 1995 was begonnen “na het verkrijgen van plaatselijke Chinese IRB-goedkeuring”. Xu en Weiss begonnen hun studie lang voordat hun fictieve goedkeuring was verkregen van een niet-bestaande organi-satie. Andere schrijvers merkten op dat hetzelfde nummer van hetzelfde medische tijdschrift waarin deze bekentenis werd gedaan, ook soort-gelijke “correcties” bevatte voor zeven andere wetenschappelijke onderzoeksartikelen geschre-ven door Xu en Weiss, die alle de eerdere data van het werkelijke begin van de studie introkken en ze opnieuw vermeldden om samen te vallen met schijnbaar latere IRB “goedkeuringen”.

Al het tastbare bewijsmateriaal wijst er echter op dat Xu Xiping documenten vervalste, formulieren met terugwerkende kracht indiende, en met zijn verzameling begon zonder goedkeuring, en het lijkt erop dat er nooit een officiële goedkeuring is geweest. Het lijkt erop dat alles wat hij deed illegaal was. Over deze gebeurtenis zijn enkele verhandelingen geschreven, bv. Pomfret& Nelson, 2000 (6) (7) (8) (9), Tao & Li, 2001, waar u misschien naar wilt verwijzen.

    • Wat Gebeurde er in Werkelijkheid?

Het lijkt erop dat Xu gebruik heeft gemaakt van zijn ervaring en zijn positie, zijn kennis van China en zijn wortels in Anhui, en van het gebrek aan verfijning van een arme en achtergebleven provincie, om een illegaal en niet-goedgekeurd medisch onderzoek uit te voeren, met de redelijke verwachting dat de kennis van zijn activiteiten beperkt zou blijven tot de plaatselijke districten, om vervolgens naar de VS te ontsnappen met een schat aan Chinese bloed- en DNA-monsters. Alles wijst erop dat het zijn bedoeling was dit onderzoek privé uit te voeren, zonder medeweten van de hogere autoriteiten en de centrale regering van China. Er is geen bewijs dat de aan de plaatselijke bevolking beloofde gratis medische onderzoeken of medicijnen daadwerkelijk werden verstrekt; het lijkt er veeleer op dat hij deze beloften gebruikte als lokaas om zijn slachtoffers te lokken.

Uit het dossier blijkt dat aan niemand medicijnen zijn verstrekt, zelfs niet de medicijnen die nodig waren om de slachtoffers te behandelen voor de mogelijk dodelijke uitslag van de tests. Uit de beschikbare feiten blijkt niet dat er ooit een daadwerkelijk lichamelijk onderzoek is verricht of gepland was, hetgeen betekent dat het hele verhaal een leugen was.

Hoewel niet bekend is hoe Xu aan zijn behandelende artsen kwam die de tests uitvoerden, lijkt het erop dat zij de werkzaamheid testten van een of meer ziekteverwekkers waarvan bekend is dat zij hevige astma-aanvallen veroorzaken, en dat Harvard, Xu en andere Amerikaanse overheids instanties die gevoeligheden later in verband brachten met Chinese bloedgroepen en DNA-monsters. Het doel van de niet-geïdentificeerde spray was duidelijk het onmiddellijke effect op het slachtoffer te observeren – voor zover er geen regelingen waren getroffen voor de follow-up van de patiënt – maar de ernst van de onmiddellijke coma’s was blijkbaar onverwacht. De hier geïdentificeerde patiënt werd met spoed behandeld en stierf niet, maar het is nu niet gemakkelijk om te weten hoeveel soortgelijke noodsituaties zich werkelijk hebben voorgedaan, noch of er doden zijn gevallen als gevolg van de toepassing van deze pathogenen op de slachtoffersnoch hoe groot de gevolgen op langere termijn zijn geweest. 

Gezien de achterstand van het gebied en het algemene gebrek aan raffinement op het platteland van Anhui is het goed mogelijk dat er sterfgevallen, ernstige verwondingen en chronische medische aandoeningen zijn geweest die ofwel aan andere oorzaken werden toegeschreven ofwel anderszins werden gemaskeerd en begraven. Het is waarschijnlijk een statistische onwaarschijnlijkheid dat slechts één persoon in zo’n kritieke toestand wordt gebracht dat hij onmiddellijk in coma raakt na het toedienen van een ziekteverwekker, wanneer honderdduizenden mensen worden getest. Bovendien was er geen Chinees medisch personeel te vinden dat de tests of “onderzoeken” daadwerkelijk had gezien. Aangezien Xu en zijn collega’s verzuimden de autoriteiten in te lichten over het geval van Zhang, mogen we aannemen dat alle andere dergelijke gevallen ook niet werden gerapporteerd. En als Xu zou nalaten een kritieke gebeurtenis te melden zoals onmiddellijke bewusteloosheid of een coma, dan zou hij bijna zeker betere redenen hebben om ernstigere gebeurtenissen niet te melden. Het lijkt duidelijk dat als Xu niet volledig op de hoogte was van de mogelijkheid van overlijden of ernstig letsel voordat de effecten op de heer Zhang zich voordeden, zij dat daarna zeker wel waren, en de beschikbare feiten vertellen ons dat er nooit follow-ups zijn gedaan. Dit doet ook de vraag rijzen of de proeven op dat moment werden beëindigd of voortgezet, aangezien er gegevens zijn over soortgelijke experimenten in Georgië, waar de Russische autoriteiten de experimenten beëin-digden nadat er doden waren gevallen.

In haar onderzoeksartikel schreef Margaret Sleeboom dat dit een perfect verhaal was van “hoe een Amerikaan misbruik maakte van de kwetsbaar heid en goedgelovigheid van een achter gebleven bevolking in de verlatenheid van de bergachtige provincie Anhui”, en merkte op dat Xu’s argumenten betrekking hadden op “de verdiensten van het project voor patiënten in welvarende landen, niet voor die in China”. 

 

    • Ontkenning, Leugens en Verhulling

Toen het nieuws van deze medische travestie bekend werd, werden Xu en Harvard het onderwerp van strafrechtelijk onderzoek in zowel de VS als China. Maar toen zijn activiteiten werden ontmaskerd en aan de kaak gesteld, was Xu opstandig. Zijn eerste daad was hoog in de officiële infrastructuur te reiken en te eisen dat zijn critici werden gecensureerd en het zwijgen werd opgelegd. Xu reageerde uitdagend op de kritiek op zijn criminaliteit en ontstellende gebrek aan ethiek door ambtenaren van de centrale regering van China aan te schrijven met de eis dat zij alle nieuwsberichten over zijn genetische experimenten zouden censureren en officiële maatregelen zouden nemen tegen zijn critici. (10) (11)

Sleeboom schreef dat Xiong Lei, een top journaliste voor het New China News Agency, lange tijd aan de zaak Xu Xiping heeft gewerkt om te proberen op te komen voor “het volk” van China. Haar verslagen werden zo invloedrijk dat Xu Xiong als een bedreiging voor zijn onderzoek zag en het Ministerie van Onderwijs verzocht haar verslagen te censureren. Hij schreef ook andere brieven aan ambtenaren van de Chinese Academie van Wetenschappen, waarin hij hen vroeg Xiong’s kritiek op zijn werk te censureren. Het waren haar artikelen die de centrale regering van China attent maakten op het probleem en ertoe leidden dat deze een onderzoek instelde naar Xu en zijn activiteiten. Xu gaf toe dat hij illegaal honderd duizenden bloed- en DNA-monsters uit China had genomen, en dat hij heimelijk de wetten op de export van dergelijke producten omzeilde. Sleeboom schreef dat Xu “geen verantwoordelijk heidsgevoel” toonde voor zijn daden, maar in plaats daarvan “minder verlichte mensen, zoals plaatselijke artsen, de schuld gaf”.

Toen duidelijk werd dat de reputatie van zowel de Harvard Universiteit als het NIH van de VS ernstig werd aangetast door de meervoudige beschuldigingen van misdaden en ethische missers en de publieke onthulling van een toenemende litanie van leugens die in de doofpot werden gestopt, raakte de regering van de VS betrokken, maar alleen om een programma van smaad en laster op te zetten om de aandacht af te leiden van de criminaliteit van Harvard, Xu en Weiss. 

Ten eerste diende een Joods-Amerikaanse vrouw genaamd Gwendolyn Zahner, een psychiatrisch epidemiologe en voormalig assistent-professor aan de Harvard School of Public Health, in 1999 een vijftien pagina’s tellende klacht in bij het Amerikaanse Bureau voor de Bescherming van Deelnemers aan Mensgebonden Onderzoek (OHRP), waarin zij beweerde dat twee arbeidsepidemiologen van de school misbruik hadden gemaakt van de proefpersonen in dit onderzoek en dat de onwetende proef konijnen-deelnemers gedwongen werden aan het onderzoek deel te nemen. Het OHRP stelde in 1999 een onderzoek in dat tot begin 2002 duurde en tot vernietigende bevindingen leidde, waarvan de belangrijkste was dat er inderdaad dwang was uitgeoefend om proefpersonen voor de experi menten te werven. (12)

Maar Zahner’s beweringen omvatten ook een aanval op China’s één-kind beleid, dat zij “een eugenetica programma” noemde, en waarvan zij beweerde dat het zou leiden tot Chinees gebruik van het verzamelde DNA om ongewenste etnische groepen te identificeren en schade toe te brengen. Zahner verklaarde (13) (14) dat “in beoordelingen van genetische studies de risico’s van misbruik van gevoelige genetische informatie door de Chinese regering niet voldoende waren afgewogen”, en suggereerde dat Harvard en Xu de Chinese DNA-monsters in beslag namen omdat de Chinese regering niet vertrouwd kon worden met het DNA van hun eigen volk. Deze lasterlijke aanval op China’s één-kind-beleid was volstrekt ongegrond, waarbij Amerikaanse regeringsfunctionarissen beweerden dat zij zich ernstige zorgen maakten over “China’s eugenetica-wetten”. De bedoeling was duidelijk om Zahners verachtelijke gevolgtrekkingen te koppelen aan de suggestie dat de Chinese regering, als zij het DNA zou hebben, het op de een of andere manier zou gebruiken voor de uitroeiing van hun eigen volk.

Dit is misschien terzijde, maar Zahner gaf later als buitenlands deskundige medische cursussen aan het Peking Union Medical College en het kanker-instituut van de Chinese Academie voor Medische Wetenschappen in Beijing. Men moet zich afvragen hoe de aanwervingsprocedures van de Chinese universiteiten verlopen wanneer dergelijke virulent anti-Chinese personen op hoge posten in de onderwijsinstellingen van China worden geplaatst. Ik heb een lijst van veel van deze buitenlandse zogenaamde “deskundigen” die nooit een visum voor China hadden mogen krijgen en die toch worden ingehuurd om de studenten van het land te besmetten. Nailene Chou Wiest is een andere, die aan de Sun Yat-Sen Universiteit heeft gezeten. Mijn conclusie is dat niemand in China enig onderzoek verricht naar de achtergrond of het karakter van de buitenlandse deskundigen die zij zo gretig inhuren. Dergelijke travesties zouden in geen enkel ander land voorkomen.

Maar door toedoen van Harvard, OHRP, Zahner en anderen werden de belangrijke kwesties dus omzeild, de aandacht van de Amerikaanse media werd verlegd van Harvard’s gebrek aan ethiek en het bedrog en de criminaliteit van Xu en Weis, naar schattingen van de waarschijnlijkheid dat de Chinese regering genetische informatie over hun eigen volk zou misbruiken, waarbij alle bedrieglijke schakeringen van Nazi-Duitsland en natuurlijk de Joodse “holocaust” werden opgeroepen. 

The Western media quickly stated, with no supporting evidence whatever, that Chinese researchers were so eager to seek international cooperation and American funding that they themselves ignored all the ethical issues involved, “especially the issues concerning the protection of the rights of the farmers who are the subjects of the projects”. But nowhere in their statements did either Harvard, the US government or the media admit to the fact that this study was done under the management of Harvard University entirely without the knowledge, approval or supervision of the Chinese government. The truth is that it was only long after the “study” had been completed that the Chinese national authorities realised it had happened, and this only from the local investigation by China Daily

 

    • Het”Onderzoek”

Veel invloedrijke Chinezen eisten een internationaal onderzoek en herziening van het Millennium-Harvard DNA-onderzoek en dat Xu Xiping de verantwoordelijk  heid zou nemen voor alles wat er gebeurd is, maar de kans op zo’n onderzoek met Amerikaanse deelname is nihil. Sleeboom schreef dat Harvard zich niet zozeer druk maakte om ethiek als wel om zijn eigen reputatie, en dat Xu’s ethische “fouten” werden afgedaan als een “beroepsfout in plaats van een morele aanfluiting. Harvard berispte Xu niet voor zijn gebrek aan ethiek of zijn criminaliteit, hun enige actie was om Xu te informeren “officieel afstand te nemen (en van Harvard) van zijn eisen aan Chinese functionarissen voor represailles tegen zijn critici”.

Op 25 oktober 2003 publiceerde de Alliance for Human Research Protection (AHRP) een artikel over deze Harvard-studie, waarin werd opgemerkt dat de regering van de VS een gespecialiseerde afdeling heeft – het Office of Human Research Protections (OHRP), om ervoor te zorgen dat alle federale voorschriften van de VS op het gebied van menselijk onderzoek worden nageleefd. Het OHRP heeft de bevoegdheid een onderzoek in te stellen naar alle Amerikaanse instel-lingen of andere organen die ervan worden beschuldigd de wettelijke en ethische beginselen te schenden, zowel binnen als buiten de VS. De AHRP heeft getracht informatie te verkrijgen over het onderzoek van het OHRP in dit geval van de Harvard Universiteit, maar de documentatie werd haar geweigerd, zodat de organisatie een verzoek om vrijheid van informatie heeft ingediend bij een rechtbank om de details te verkrijgen die zij nodig had. (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)

Zij leerden in de eerste plaats twee dingen. Het ene was dat het OHRP inderdaad een onderzoek startte naar Harvard en Xu Xiping en alle bestaande documentatie over de zaak bij Harvard opvroeg, inclusief de goedkeuringen van de Chinese overheid en de toestemmingsformulieren die volgens Xu en Harvard door alle proefpersonen in het onderzoek waren ingevuld. Verder ontdekten zij dat het OHRP na ontvangst van het verzoek onmiddellijk alle originele documenten versnipperde onder het voorwendsel “de privacy van de proefpersonen te waarborgen”. (5) (6) En aangezien er nu geen documentatie meer bestond, kon er geen verder onderzoek meer worden verricht. Het OHRP liet zijn mandaat varen en ging over tot verdere criminaliteit om de oorspronkelijke dubbelhartig-heid en misdaden van Xu en Harvard te verdoezelen. Het was meer dan duidelijk dat hun enige overweging het beschermen van de reputatie van Harvard was, en pas nadat deze reputatie ernstig was aangetast door de enorme internationale publieke verontwaardiging, greep de regering eindelijk in – om al het bewijsmateriaal te vernietigen. 

De federale onderzoekers vertrouwden blijkbaar bijna volledig op Xu en Weis en hun collega’s voor informatie over ethische overtredingen en criminele activiteiten. Het OHRP stuurde geen medewerkers naar China en ondervroeg ook geen proefpersonen of plaatselijke medische functionarissen die volledig op de hoogte zouden zijn geweest van het onderzoek van Harvard en de methoden van Xu Xiping, wat de hele waarheid aan het licht had kunnen brengen. Er werd geen onderzoek gedaan naar de uiteindelijke financieringsbronnen van de studie, noch naar de illegale export uit China van de bloed- en DNA-monsters. Evenmin ging het in op de kwestie van het delen van gegevens door Harvard met het militaire DNA-opslagcentrum van de VS (25) (26). Het OHRP beweerde een drie jaar durend onderzoek te hebben uitgevoerd, maar sleepte dat vacante proces alleen maar voort tot de woede van het publiek afnam, herinneringen vervaagden en de aandacht op andere zaken werd gericht. Daarna concludeerden ze snel dat het aureool van Harvard intact was en veegden de hele puinhoop onder het tapijt.

Het is al bekend dat het Amerikaanse leger DNA heeft verzameld van alle Amerikanen, maar ook van Russen en andere etnische groepen, en dat Hillary Clinton toen ze minister van Buitenlandse Zaken van de VS was, orders heeft gegeven aan de hele Buitenlandse Dienst om DNA en vingerafdrukken te verzamelen van alle buitenlandse diplomaten en leiders. Maar dit werd allemaal gedaan voor goede doeleinden, in dienst van de mensheid. (27) (28) Tegelijkertijd begonnen de Amerikaanse media plotseling met een stroom beschuldigingen dat China DNA verzamelde van zijn Oeigoeren in Xinjiang en andere etnische minderheidsgroepen – voor snode doeleinden, natuurlijk. (29) (30)

Halverwege het onderzoek van het OHRP naar Harvard, werd de top van het bureau vervangen, waarbij de regering de beschuldigde inhuurde om zijn eigen misdaad te onderzoeken. Greg Koski, de voor-malige directeur van Harvard die verantwoordelijk was voor het toezicht op Xu’s en andere onderzoeks-projecten met mensen, werd het nieuwe hoofd van het OHRP en leidde persoonlijk het onderzoek naar Xu Xiping’s onderzoeksprogramma. Hij was het die aan de federale onderzoekers rapporteerde dat niemand op Harvard zich had misdragen en dat er geen corrige-rende maatregelen tegen Xu of Harvard hoefden te worden genomen. Koski verliet vervolgens OHRP en keerde terug naar Harvard, missie volbracht, Harvard had zichzelf onderzocht op misdaden en verklaarde onschuldig te zijn.

Harvard beweerde dat twee van zijn professoren naar Xu’s onderzoekslocaties in Anhui waren gereisd om “zo grondig mogelijk” onderzoek te doen, maar blijkbaar (en heel snel) tot de conclusie waren gekomen dat “aantijgingen dat individuele proefpersonen schade was berokkend of dat er was gefraudeerd bij het verkrijgen van toestemming voor informatie niet hard konden worden gemaakt”. Ik kon echter geen bewijs vinden dat het team van professoren van Harvard ooit naar China is geweest. Harvard beweerde dat één van deze personen Troyen Brennan (31)(32)van een academisch ziekenhuis van Harvard was. Brennan weigerde blijkbaar contact met de onderzoeksmedia en werd – via zijn advocaat – gevraagd of hij naar China was gereisd, of hij Chinees sprak, of hij werkelijk rechtstreeks met een van de slachtoffers in Anhui had gecommuniceerd, wie zijn vertaler was, waar hij werkelijk heen ging, met wie hij sprak, wie zijn bezoeken en interviews regelde, en hoe hij erin slaagde te bevestigen dat de toestemmingsformulieren waren ondertekend”, aangezien het OHRP de originelen had versnipperd. Naar verluidt weigerde Brennan op de vragen te antwoorden. Gezien de enorme dubbel-hartigheid in deze hele affaire van elke Amerikaanse deelnemer, is het zeker mogelijk, zo niet waarschijnlijk, dat Brennans reis naar China en zijn “onderzoek naar de feiten” ook ofwel frauduleus waren ofwel, net als de toestemmings-formulieren, niet bestonden. 

Harvard gaf toe dat alle DNA-flesjes van Xu inderdaad naar Harvard waren gestuurd en daar waren opgeslagen, maar hield vol dat alles volgens de regels was verlopen. De president van Harvard, Lawrence Summers, beweerde “verheugd” te zijn dat uit het onderzoek “niet is gebleken dat er substantiële schade is aangericht”, en dat “alle procedurele problemen die aan de orde waren gesteld volledig zijn opgelost”. Uiteindelijk legde de Harvard-universiteit, via haar PR-vertegenwoordiger Barry R. Bloom, een decaan van een van de academische ziekenhuizen van Harvard, de volgende verklaringen af: (19)

“We zijn onze samenwerkende partners in China, waaronder de Anhui Medical University en de Beijing Medical University, enorm dankbaar voor hun geduld en medewerking gedurende de drie en een half jaar van dit onderzoek. We zijn de leden van de Chinese Human Genetics Resource Administration dankbaar voor hun bereidheid om hun kennis en ervaring met ons te delen in deze inspanning. We kijken uit naar de voortzetting van onze partnerschappen in China.”

“We hebben in die tijd ijverig gewerkt om elk aspect van ons onderzoek naar menselijke proefpersonen te onderzoeken en om veel veranderingen aan te brengen die onze processen zouden verbeteren. Onze studies in China waren observationeel van aard, geen klinische proeven: Er werden geen geneesmiddelen, toestellen of procedures getest. Er waren geen experimentele behandelingen mee gemoeid. Zoals wij hadden gehoopt, heeft het onderzoek geen schade aan individuele deelnemers aan de studies aan het licht gebracht. Wij geloven dat, in antwoord op de vragen van het OHRP, de verbeteringen die zijn aangebracht om ons toezicht op al het onderzoek met menselijke proefpersonen aan te scherpen, uiteindelijk hebben geleid tot het soort professionele samenwerking dat de veiligheid van onze onderzoekspopulaties en de integriteit van onze processen respecteert en waar we allemaal naar streven. Harvard streeft naar het hoogste niveau van bescherming van menselijke proefpersonen in al zijn werk en zal zich blijven inspannen om aan die norm te voldoen.”

“Harvard streeft naar de hoogste bescherming van mensen in al haar werk. “Alle deelnemers hebben vrijwillig en met kennis van zaken toestemming gegeven, geen enkele individuele deelnemer heeft schade geleden en er zijn geen opzettelijke schen-dingen van de procedures voor menselijke proef-personen geweest. “De deelnemers hebben vrijwillig en met kennis van zaken toestemming gegeven. Zij beantwoordden vragenlijsten en hielden mogelijk gezondheidsdagboeken bij of lieten hun bloeddruk of longfunctie meten. Zij gaven kleine bloed- en/of urinemonsters en werden gecompenseerd voor hun reiskosten en gemiste werktijd. Nogmaals, dit waren observationele gezondheidsstudies; er waren geen experimentele behandelingen mee gemoeid.” 

    • HET Chinese Genoom

Een van de belangrijkste bezwaren is dat dit soort massale DNA-verzameling precies datgene is wat nodig is voor het ontwerpen en produceren van etnisch-specifieke bio-wapens. In Sleeboom’s artikel staat:

“Bij Chinees-Amerikaanse gezamenlijke onder-zoeksprojecten in de jaren ’90 werd gebruik gemaakt van studenten en gezamenlijk onder-zoek om Chinees bloed te stelen en het DNA van het Chinese ras te decoderen. Deze code zou informatie opleveren over het Chinese immuun-systeem, die gebruikt zou kunnen worden om genetische wapens te maken.”

Sleeboom merkte op dat het Chinese genoomproject van bijzonder belang is, gedeeltelijk vanwege de minderheidsgroepen in het land, maar vooral omdat “sommige van zijn plattelandsbevolkingen en etnische groepen geacht worden eeuwenlang statisch te zijn gebleven, waardoor elke regio een ander patroon van genen en ziekten vertoont”. Talrijke organisaties zijn geïnteresseerd in het verzamelen van Chinees DNA, maar veel deskundigen waarschuwen al 20 jaar dat, zoals Sleeboom verklaarde, “China het vooruitzicht heeft dat de genen van honderden miljoenen van zijn bevolking de onbetaalbare hulpbronnen van buitenlandse farmaceutische bedrijven kunnen worden”. En dit brengt ons bij ons huidige onderwerp, waar een Big Pharma bedrijf een onderzoeks programma financierde via de Harvard Universiteit dat bedoeld was om bloed- en DNA monsters te verkrijgen van 200 miljoen Chinezen, waarvan de resultaten zouden berusten bij en eigendom zouden worden van de Amerikaanse Big Pharma en het Amerikaanse leger, zonder enig voordeel voor het Chinese volk. Sleeboom schreef verder:

“. . alle Zhonghua Chinezen, die afstammen van de Gele Rivier en Changjiang, delen dezelfde genen. Volgens de krant dachten de Amerikanen dat het district Anqing, waar de mobiliteit van de bevolking laag is, de bloedverwantschap betrekkelijk stabiel, en de verstrekking van medicijnen betrekkelijk gering, nog niet vervuild is. Dit vergemakkelijkt genetische experimenten op Oosterlingen. Er werden niet alleen menselijke experimenten gedaan op het DNA van de Han en de Tibetanen, maar er werd ook onderzoek gedaan naar de verschillen tussen de oosterse en westerse genetische codes.”

Xiong Lei, de medische onderzoekscorrespondent voor de China Daily die deze zaak in China aan het licht bracht, schreef dat de Amerikanen er dol op zijn de Neurenbergse code voor de mensenrechten aan te halen wanneer dat hun goed uitkomt, maar de code negeren wanneer zij ervoor kiezen deze te schenden. Zij schreef dat toen zij vernam dat in Peking een internationale conferentie over bio-ethiek zou worden gehouden, zij het programmacomité had voorgesteld de proefpersonen van de Harvard-studie bij de conferentie te betrekken zodat iedereen de waarheid te weten zou kunnen komen. Haar voorstel werd afgewezen. De organisatoren van Harvard, de Oxford Universiteit in Engeland en (helaas) de Chinese Academie van Sociale Wetenschappen, vertelden haar dat het doel van de conferentie was “een academische bijeenkomst te zijn die zich zal concentreren op de ethische vraagstukken die zich voordoen bij menselijk onderzoek”, en dat “wij het niet gepast achten niet-bio-ethische professionals uit te nodigen om onze conferentie bij te wonen”. Xiong concludeerde dat de kwestie van de medische bio-ethiek uit de greep van de “bio-ethische professionals” moest worden gehaald en in handen moest worden gelegd van degenen die de toepassing ervan zouden afdwingen. 

Zij eindigde een artikel met de opmerking dat China “zijn eigen huis op orde moet brengen”, en daar ben ik het van harte mee eens. Zij schreef ook dat China middelen moet inzetten voor de handhaving van ethische beginselen en dat er een internationaal tribunaal moet worden opgericht om degenen die deze beginselen schenden te straffen. Ik ben het daarmee eens, maar de kans dat zo’n tribunaal met tanden wordt opgericht is onmogelijk wanneer het de westerse regeringen zelf en hun multinationale organisaties en ondernemingen zijn die alle schendingen begaan. De VS zouden er nooit mee instemmen deel te nemen aan een instantie die macht over hen zou hebben; we hoeven alleen maar te kijken naar het Internationaal Gerechtshof in de wereld of het Internationaal Strafhof om de waarheid hiervan in te zien. De VS erkennen hun gezag alleen als een politiek instrument tegen hun vijanden, meer niet.

Er zijn vele onethische en illegale genetische expedities in China geweest, alle uitgevoerd door Amerikanen; het “Gouden Rijst-experiment” van de Tufts Universiteit is er nog zo een. 

*

Het schrijven van  Mr. Romanoff is vertaald in 32 talen en zijn artikelen zijn geplaatst op meer dan 150 anderstalige nieuws- en politieke websites in meer dan 30 landen, alsmede op meer dan 100 Engelstalige platforms. Larry Romanoff is een gepensioneerd management consultant en zakenman. Hij heeft leidinggevende functies bekleed bij internationale adviesbureaus en was eigenaar van een internationaal import-exportbedrijf. Hij is gastprofessor geweest aan de Fudan Universiteit van Shanghai, waar hij casestudies over internationale zaken heeft gepresenteerd aan EMBA-klassen. De heer Romanoff woont in Shanghai en is momenteel bezig met het schrijven van een serie van tien boeken die in het algemeen betrekking hebben op China en het Westen. Hij is een van de auteurs van de nieuwe bloemlezing van Cynthia McKinney ‘When China Sneezes’. (Chapt. 2 — Dealing with Demons).

Zijn volledige archief kan worden bekeken op

https://www.moonofshanghai.com/ and https://www.bluemoonofshanghai.com

Hij kan worden gecontacteerd op: 2186604556@qq.com

  *

 Voetnoten:

 (1) Margaret Sleeboom, Amsterdam School of Social Science Research, Universiteit van Amsterdam en International Institute for Asian Studies, Universiteit van Leiden, Nederland; Routlege; Taylor & Francis group; New Genetics and Society, Vol. 24, No. 1, April 2005

(2) https://www.researchgate.net/publication/7225984_The_Harvard_case_of_Xu_Xiping_Exploitation_of_the_people_scientific_advance_or_genetic_theft

(3) De Harvard zaak van Xu Xiping: exploitatie van het volk, wetenschappelijke vooruitgang, of genetische diefstal? https://www.congress.gov/106/plaws/publ117/PLAW-106publ117.pdf

(4)https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16552917

(5)  https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-64731-9_9

(6) https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-64731-9_9#CR7

(7) https://repository.library.georgetown.edu/handle/10822/940642

(8) https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/8822191/Schuman,%20Jacob%20Food%20and%20Drug%20Law%20Final%20Paper%20(An%20Extraterritorial%20FDA).pdf

(9) Genetic Structure of the Han Chinese Population Revealed; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2790583/

(10) http://ohrp.osophs.dhhs.gov/detrm_letrs/YR02/mar02b.pdf

(11) http://ohrp.osophs.dhhs.gov/detrm_letrs/YR02/mar02c.pdf

(12) https://digitalcommons.law.scu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1020&context=scujil

(13) https://science.sciencemag.org/content/296/5565/28.1.full

(14) https://www.thecrimson.com/article/2000/8/4/government-investigates-harvard-medical-research-in/

(15) https://ahrp.org/article-28/

(16) https://ahrp.org/article-30/

(17) http://ahrp.org/harvard-affiliated-gene-studies-in-china-face-federal-inquiry/

(18) http://www.boston.com/dailyglobe2/214/nation/Harvard_affiliated_gene_studies_in_China_face_federal_inquiry+.shtml

(19) http://www.bostonherald.com/news/local_regional/china08012000.htm

(20) http://www.ahrp.org/ethical/foiaBWH.php

(21) http://www.ahrp.org/infomail/03/10/01.php  

(22) http://www.ahrp.org/infomail/0302/march312002.htm  

(23) http://www.ahrp.org/infomail/0402/april10a2002.htm  

(24) https://ahrp.org/china-daily-investigation-challenges-us-genetic-experiments-on-poor-farmers/

(25) https://fas.org/irp/eprint/dod-dna.pdf

(26) https://www.dnamilitary.org/

(27) https://off-guardian.org/2017/11/03/why-is-the-us-air-force-collecting-samples-of-russian-dna/

(28) https://www.theguardian.com/world/2010/nov/28/us-embassy-cables-spying-un

(29) https://www.npr.org/2019/12/07/785804791/uighurs-and-genetic-surveillance-in-china

(30) https://www.nytimes.com/2019/02/21/business/china-xinjiang-uighur-dna-thermo-fisher.html

(31) http://archive.sph.harvard.edu/press-releases/archives/2003-releases/press05302003.html

(32) Brennan frequently writes articles on China for the RAND corporation, who specialise in, among other things, simulating conventional and biological war games with China (as they did with Vietnam – RAND was the source of Ellsberg’s ‘Pentagon Papers’). The internet appears to have been expunged of his role in the Harvard investigation, though this next link may still be active:

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm

*

Copyright © Larry RomanoffMoon of ShanghaiBlue Moon of Shanghai, 2021