NL — LARRY ROMANOFF — De Woede Campagne Tegen China — July 20, 2021

De Woede Campagne Tegen China

LARRY ROMANOFF • 6 AUGUST 2020

Nederlandse vertaling: Martien

CHINESE   ENGLISH   ITALIANO   NEDERLANDS   SPANISH

 

Inleiding

Het zou geen geheim mogen zijn, hoewel het nog steeds een geheim lijkt te zijn, dat geen van de twee wereldoorlogen zijn begonnen (of gewenst waren) door Duitsland, maar de creatie waren van een groep Europese Zionistische Joden met de verklaarde bedoeling van de totale vernietiging van  Duitsland. [1][2][3][4][5][6][7] Deze stelling is echter niet het doel van dit essay en ik zal er hier niet verder op ingaan, maar de inhoud moet de gemiddelde lezer bewijzen dat de Eerste Wereldoorlog zeker aan deze beschrijving voldoet. Het hoofddoel van dit essay is niet alleen aan te tonen dat “de geschiedenis zich herhaalt”, maar dat de geschiedenis die vandaag de dag wordt herhaald een massale voorbereiding is van de bevolking van de Westerse wereld (maar vooral van de Amerikanen) ter voorbereiding op de Derde Wereldoorlog – die naar mijn mening nu op handen is.

In 1940 startten deze Europese zionisten en media-eigenaren (die zich verscholen achter de bühne van de Britse regering) wat zij noemden een “woedecampagne” met als verklaarde doel “het opwekken van persoonlijke haat tegen het Duitse volk en Duitsland”, de verbonden partijen verheugden zich erover dat de oorspronkelijke 6% van de Britse bevolking die “een hekel had aan Duitsland” tegen het einde van de campagne was gestegen tot meer dan 50%, en daar bleef het niet bij. De radiogolven zaten vol met beschrijvingen van de “wreedheid en zwartheid van de Duitse ziel”. [8] In Britse kranten verschenen artikelen waarin werd gepleit voor de “systematische uitroeiing van het gehele Duitse volk”, uit te voeren na afloop van de oorlog. Dus, na de overwinning op Duitsland, zou iedere persoon van Duitse afkomst worden geëxecuteerd en de natie Duitsland zelf zou voor altijd verdwijnen. Met deze executies werd daadwerkelijk een begin gemaakt – Eisenhower’s dodenkampen, gevolgd door het Morgenthau Plan, die beide uiteindelijk mislukten. De methoden om Duitsland “persoonlijke haat bij te brengen” waren misschien te succesvol. De anti-Duitse hysterie werd zo hevig dat Koning George V zijn Duitse naam van “Saxe-Coburg” moest veranderen in “Windsor”, en afstand moest doen van al zijn Duitse titels.

 

Het waren niet alleen de VS en Groot-Brittannië waar deze haat tegen Duitsers werd gepropageerd. In landen over de hele wereld verspreidden de media dezelfde boodschap van haat tegen Duitsland en de Duitsers. Teams van “specialisten” volgden hetzelfde script in de meeste andere landen en brachten een massale haat tot stand tegen de Duitsers, die in elk land heftig werden afgeschilderd als het vleesgeworden kwaad, dat louter voortkwam uit het feit dat ze van Duitse afkomst waren. In Brazilië werd het land verteerd door anti-Duitse demonstraties en rellen, waarbij Duitse bedrijven werden vernield en Duitsers werden aangevallen en gedood. In bijna elk land verdwenen tijdens de oorlog de Duitstalige pers en het gebruik van de Duitse taal volledig uit angst voor represailles, net als alle Duitse scholen en de meeste bedrijven. Geen enkele ging weer open. Brazilië was aanvankelijk vastbesloten neutraal te blijven, maar een pas opgerichte studentenvereniging werd gecoöpteerd en zo effectief gebruikt dat Brazilië binnen een jaar Duitsland de oorlog verklaarde.[9] In Brazilië, de VS, Canada en Australië werden vele namen van steden, straten en levensmiddelen veranderd om hun Duitse oorsprong te elimineren.

Over de hele wereld, net als in de VS, werd tijdens beide wereldoorlogen valse oorlogspropaganda gebruikt om hele bevolkingen aan te zetten tot een irrationele haat tegen alles wat Duits was, zelfs in die mate van krachtige media-aanbevelingen om het hele Duitse ras uit te roeien – in alle naties. Met dit alles en nog veel meer, was Amerika een broeinest van haat voor de hele Duitse bevolking. Na de Tweede Wereldoorlog werd Duitsland algemeen beschuldigd van het gebruik van propaganda tegen de Joden, terwijl onze geschiedenisboeken de massale en onuitsprekelijk kwaadaardige storm van wereldwijde haat propaganda tegen Duitsers door de Joden voor-afgaand aan en tijdens beide wereldoorlogen hebben weggewist. Details hieronder.

De oorsprong van massamanipulatie van de publieke opinie

 

Vele jaren geleden realiseerde de Joods-Amerikaanse politieke commentator Walter Lippmann zich dat politieke ideologie volledig kon worden gefabriceerd, door gebruik te maken van de media om zowel presentatie als conceptualisering te controleren, niet alleen om diepgewortelde valse overtuigingen in een bevolking te creëren, maar ook om ongewenste politieke ideeën volledig uit de publieke geest te wissen. Dit was het begin van niet alleen de Amerikaanse hysterie voor vrijheid, democratie en patriottisme, maar van alle gefabriceerde politieke opinies, een proces dat sindsdien altijd heeft gefunctioneerd. Lippmann creëerde deze theorieën van massa-overtuiging van het publiek, gebruik makend van totaal verzonnen “feiten” die diep in de geesten van een goedgelovig publiek werden geïnsinueerd, maar er zit veel meer achter dit verhaal. Een Oostenrijkse Jood genaamd Edward Louis Bernays, de neef van Sigmund Freud, was een van Lippmann’s meest vroegrijpe studenten en het was hij die Lippmann’s theorieën in praktijk bracht. Bernays is in Amerika algemeen bekend als de vader van Public Relations, maar hij zou veel nauwkeuriger kunnen worden omschreven als de vader van de Amerikaanse oorlogsmarketing en als de vader van de massamanipulatie van de publieke opinie.

Bernays beweerde: “Als we het mechanisme en de motieven van de groepsgeest begrijpen” zal het mogelijk zijn “de massa’s naar onze wil te controleren en te beheersen zonder dat ze het weten”. Hij noemde deze wetenschappelijke techniek van opinievorming de “engineering of consent”, en om dit te bereiken voegde hij theorieën van de psychologie van de massa samen met de psychoanalytische ideeën van zijn oom Sigmund Freud.[10][11]Bernays beschouwde de maatschappij als irrationeel en gevaarlijk, met een “kudde instinct”, en dat als het meerpartijen kiesstelsel (dat volgens bewijsmateriaal was gecreëerd door een groep Europese elites als een mechanisme om de bevolking onder controle te houden) wilde overleven en die elites wilde blijven dienen, massale manipulatie van de publieke opinie noodzakelijk was. Deze elites, “onzichtbare mensen”, zouden, door hun invloed op de regering en hun controle over de media, een monopolie hebben op de macht om gedachten, waarden en reacties van de burgerij te vormen. Zijn overtuiging was dat deze groep het publiek zou moeten overspoelen met verkeerde informatie en emotioneel geladen propaganda om de instemming van de massa’s te “engineeren” en zo over hen te heersen. Volgens Bernays zou deze gefabriceerde instemming van de massa, het creëren van een conforme mening gevormd door het instrument van valse propaganda, van vitaal belang zijn voor het voortbestaan van de “democratie”. Bernays schreef:

“De bewuste en intelligente manipulatie van de georganiseerde gewoonten en meningen van de massa’s is een belangrijk element in de democratische samenleving. Degenen die dit onzichtbare mechanisme van de samenleving manipuleren, vormen een onzichtbare regering die de ware heersende macht van ons land is. De mensen worden beheerst, hun geest wordt gevormd, hun smaak gevormd, hun ideeën voorgesteld, grotendeels door mannen van wie zij nog nooit hebben gehoord. Dit is een logisch gevolg van de wijze waarop onze democratische samenleving is georganiseerd. Enorme aantallen mensen moeten op deze manier samenwerken. In bijna elke handeling van ons dagelijks leven worden wij gedomineerd door het relatief kleine aantal personen dat de mentale processen en sociale patronen van de massa’s begrijpt. Zij zijn het die aan de draden trekken die de publieke opinie controleren.” [12]

In zijn hoofdwerk getiteld ‘Propaganda’,[13] dat hij in 1928 schreef, betoogde Bernays dat de manipulatie van de publieke opinie een noodzakelijk onderdeel van de democratie was, omdat individuen van nature gevaarlijk waren (voor de controle en plundering van de elites), maar door diezelfde elites konden worden ingezet en gekanaliseerd voor hun economisch voordeel. Hij geloofde duidelijk dat vrijwel totale controle over een bevolking mogelijk was, en misschien gemakkelijk te bereiken. Hij schreef verder dat:

“Geen enkele serieuze socioloog gelooft nog dat de stem van het volk een… wijs idee uitdrukt. De stem van het volk drukt de geest van het volk uit, en die geest wordt voor het volk verzonnen door … die personen die de manipulatie van de publieke opinie begrijpen. Zij is samengesteld uit overgeërfde vooroordelen en symbolen en clichés en verbale formules die hen door de leiders worden aangereikt. Gelukkig is de politicus in staat, door middel van propaganda, de wil van het volk in mallen te gieten en te vormen. Er zijn zoveel geesten die kunnen worden gereguleerd, en zo vasthoudend als ze zijn gereguleerd, dat ze een onweerstaanbare druk uitoefenen waartegen wetgevers, redacteuren en leraren machteloos staan”.

En het was niet alleen de publieke massa die ‘inherent gevaarlijk’ was, maar de leiders van een natie pasten ook in deze beschrijving en vereisten daarom ook manipulatie en controle. Bernays realiseerde zich dat als je de leiders van een natie kunt beïnvloeden, met of zonder hun bewuste medewerking, je de regering en het land kunt beheersen, en dat is precies waar hij zijn zinnen op had gezet. Bernays opnieuw:

“In sommige afdelingen van ons dagelijks leven, waarin wij ons vrije agenten wanen, worden wij geregeerd door dictators die grote macht uitoefenen. Er zijn onzichtbare heersers die het lot van miljoenen bepalen. Men realiseert zich niet in welke mate de woorden en daden van onze meest invloedrijke publieke mannen worden gedicteerd door gewiekste personen die achter de schermen opereren. Evenmin, wat nog belangrijker is, de mate waarin onze gedachten en gewoonten worden gewijzigd door autoriteiten. De onzichtbare regering heeft de neiging zich te concentreren in de handen van enkelen vanwege de kosten van het manipuleren van de sociale machinerie die de meningen en gewoonten van de massa’s beheerst.”

En in dit geval zijn de “weinigen” de rijke industriële elites, hun nog rijkere bankiersvrienden, en hun broeders die de media, uitgeverijen en amusementsindustrieën beheersen.

Tot aan de Eerste Wereldoorlog waren deze theorieën over het creëren van een volledig onjuiste publieke opinie, gebaseerd op verkeerde informatie, om deze vervolgens te manipuleren om de bevolking te controleren, nog slechts theorieën, maar het verbazingwekkende succes van propaganda door Bernays en zijn groep tijdens de oorlog legde de mogelijkheden bloot om voortdurend de publieke opinie te controleren over alle zaken. De “gewiekste” ontwerpers van Bernays’ “onzichtbare regering” ontwikkelden een standaard techniek voor wat in wezen propaganda en gedachtenbeheersing was, of tenminste opiniebeheersing, en infiltreerden die in de gehele regering van de VS, haar departementen en agentschappen, en haar leiders en politici. Tegelijkertijd oefenden zij het besmetten van de leiders van elke identificeerbare groep – broederlijk, religieus, commercieel, patriottisch, sociaal – en moedigden zij deze mensen aan om op dezelfde manier hun aanhangers te besmetten.

Velen hebben de zwart-wit mentaliteit opgemerkt die in Amerika heerst. Een groot deel van de schuld moet worden gelegd bij de propagandamethoden van Bernays. Bernays zelf beweerde dat propaganda snelle en sterke emotionele reacties bij het publiek teweeg kon brengen, maar dat het bereik van deze reacties beperkt was omdat de emotionele lading die inherent is aan zijn propaganda een soort binaire mentaliteit zou creëren, die de bevolking uiteindelijk zou dwingen tot een geprogrammeerde zwart-wit wereld – en dat is precies wat we vandaag de dag in de VS zien. Dit is niet moeilijk te begrijpen. Toen Bernays het publiek overspoelde met verzonnen verhalen over Duitse shiskababbing babies, was het scala van mogelijke reacties volledig emotioneel en zou beperkt blijven tot ofwel afschuw of misschien het blokkeren van de informatie. In zekere zin wordt onze emotionele schakelaar gedwongen in een ‘aan’- of ‘uit’-stand te staan, zonder andere redelijke keuzemogelijkheden.

De weinige elites, zoals Bernays ze noemde, beseften al vroeg dat ze regeringen konden controleren, en in elke volgende Amerikaanse regering vielen de president en zijn staf in het Witte Huis, de politici, de leiders van het leger en de inlichtingendiensten, allemaal ten prooi aan dezelfde ziekte van sluwe manipulatie. Roosevelt’s “intense verlangen naar oorlog” in 1939 [14][15][16] was het resultaat van ditzelfde besmettingsproces en, eenmaal besmet, keurde hij natuurlijk de besmetting van de hele Amerikaanse bevolking goed. Walter Lippmann en Edward Bernays slaagden boven hun stoutste verwachtingen. [17] [18]

Bernays – Marketing Oorlog

Bij de ontdekking van propaganda als een middel om de geest van het publiek te beheersen en bij het gebruik ervan voor oorlogsmarketing, is het de moeite waard om even te kijken naar de historische achtergrond van Bernays’ oorlogsinspanning. In die tijd hadden de Europese Zionistische Joden een overeenkomst gesloten met Engeland om de VS in de oorlog tegen Duitsland te betrekken, aan de kant van Engeland, een gunst waarvoor Engeland de Joden het bezit van Palestina zou schenken als locatie voor een nieuw thuisland. [19] Palestina “behoorde” niet aan Engeland, het was niet aan Engeland om te geven, en Engeland had geen wettelijk of moreel recht om een dergelijke overeenkomst te sluiten, maar zij werd niettemin gesloten.

De Amerikaanse president Wilson wilde wanhopig zijn verplichtingen jegens zijn handlangers nakomen door de VS aan de Eerste Wereldoorlog te laten deelnemen, zoals zij wensten, maar de Amerikaanse bevolking had geen belangstelling voor de Europese oorlog en de publieke opinie was volledig tegen deelname. Om het gewenste resultaat te bereiken, richtte Wilson het Comité voor Publieke Informatie op (de Creel Commissie),[20] om de oorlog te propageren door het massaal hersenspoelen van Amerika, maar Creel was slechts het ‘front’ van een groep die bestond uit speciaal uitgekozen mannen uit de media, de reclame, de filmindustrie, en de academische wereld, alsmede specialisten in de psychologie. De twee belangrijkste leden waren Walter Lippman, die Wilson omschreef als “de meest briljante man van zijn tijd”, en Bernays, die de top mind-control expert van de groep was, beiden Joden en beiden bewust van de inzet van dit spel. Bernays was van plan om de psychiatrische inzichten van zijn oom Freud te combineren met massapsychologie vermengd met moderne reclame technieken, en deze toe te passen op de taak van massale hersenspoeling. Het was Bernays’ enorme propaganda en zijn invloed bij het promoten van het overduidelijk valse idee dat de deelname van de VS aan de oorlog in de eerste plaats bedoeld was om “democratie naar heel Europa te brengen”, die zo succesvol bleken bij het veranderen van de publieke opinie over de oorlog. Dankzij Edward Bernays was de Amerikaanse oorlogsmarketing geboren en zou nooit uitsterven.

Noot voor de lezers: Een gedeelte van de volgende tekst, waarin de propaganda van Lippman en Bernays voor de Eerste Wereldoorlog in detail wordt beschreven, is niet mijn eigen werk. Het werd enkele jaren geleden ontleend aan een langer document waarvan ik de oorspronkelijke bron niet meer kan achterhalen. Als een lezer in staat is deze bron te identificeren, zou ik dankbaar zijn die informatie te ontvangen, zodat ik de auteur op de juiste wijze kan crediteren voor zijn uitgebreide onderzoek.

“Wilson’s creatie van de CPI was een keerpunt in de wereldgeschiedenis, de eerste echt weten-schappelijke poging om de percepties en over-tuigingen van een hele bevolking te vormen, te manipuleren en te controleren. Met Wilson’s autoriteit kregen deze mannen bijna onbeperkte ruimte om hun magie uit te oefenen, en om het succes van hun programma te verzekeren en het uiteindelijke bezit van Palestina te garanderen, voerden deze mannen en hun comité “een programma van psychologische oorlogsvoering tegen het Amerikaanse volk uit op een schaal die ongekend is in de menselijke geschiedenis en met een mate van succes waar de meeste propagandisten alleen maar van konden dromen”.

Met de toestemming en het gezag van de President van de VS en het Witte Huis om “de publieke opinie in oorlog te brengen”[21] en omdat hun succes werd bedreigd door het wijdverbreide anti-oorlogsgevoel onder het publiek, besloten deze mannen te werken aan wat Lippman “de vervaardiging van instemming” noemde. Het comité nam de taak op zich om “de verschillende manieren waarop informatie naar de bevolking stroomde te onderzoeken en deze kanalen te overspoelen met pro-oorlog materiaal”. Hun inspanning was ongeëvenaard in omvang en geraffineerdheid, aangezien het comité niet alleen de macht had om officieel nieuws te censureren en informatie achter te houden voor het publiek, maar ook om vals nieuws te produceren en dit nationaal te verspreiden via alle kanalen. In zeer korte tijd waren Lippman en Bernays goed genoeg georganiseerd om te beginnen de VS te overspoelen met anti-Duitse propaganda bestaande uit haatdragende literatuur, films, liedjes, media artikelen en nog veel meer.

Volgens Bernays ging het erom het Duitse volk te ontmenselijken en te demoniseren door de Amerikaanse geesten te vullen met verzonnen gruwelverhalen. De volgzame media, grotendeels in Joodse handen, brachten gehoorzaam valse verhalen over vergiftigd snoepgoed dat uit vliegtuigen werd gedropt, Duitse soldaten die baby’s spiesen als shish kebab, de verkrachting van nonnen, en nog veel meer. Uiteindelijk werden de verhalen als waar aangenomen en werd de natuurlijke weerstand van het publiek tegen oorlog overwonnen. “Zij [Bernays en zijn groep] oefenden in het onthullen van verzonnen verhalen over wreedheden, valse beschuldigingen van terreur en wreedheid tegen elk land of volk dat zij door het publiek als “de vijand” wilden laten zien, en testten en evalueerden vervolgens de reacties van het publiek op hun manipulaties van deze valse propaganda.

In zijn boek Public Opinion uit 1922,[22][23] Schreef Lippman: “Het enige gevoel dat iemand kan hebben over een gebeurtenis die hij niet meemaakt, is het gevoel dat wordt opgewekt door zijn mentale beeld van die gebeurtenis… Want het is duidelijk genoeg dat mensen onder bepaalde omstandigheden even krachtig reageren op ficties als op de werkelijkheid.” En het was deze psychologische manipulatie die deze mannen gebruikten om een heel volk van vredelievende Amerikanen te veranderen in rabiate oorlogszuchtigen. De geschiedenis van dit jarenlange tapijt van leugens en haat is behoorlijk goed begraven, en het Witte Huis, het Congres en het Comité hebben na de oorlog samengespannen om het meeste bewijs van hun misdaden te vernietigen, maar ik geloof dat zowel Amerika als de Joden op een dag openlijk dit hoofdstuk van de geschiedenis zullen moeten erkennen.

Door toedoen van Bernays werd gruwelpropaganda – het opzettelijk verspreiden van verzonnen kwaad en onmenselijke oorlogsmisdaden – de basis van de inspanningen van het Comité. Harold Lasswell schreef,

“Zo groot is de psychologische weerstand tegen oorlog in moderne naties, dat elke oorlog moet lijken op een verdedigingsoorlog tegen een dreigende, moorddadige agressor. Er mag geen onduidelijkheid bestaan over wie het publiek moet haten … als ze in eerste instantie niet verontwaardigd zijngebruik dan een gruweldaad. Het is gebruikt met onveranderlijk succes in elk conflict bekend aan de mensheid.”[24]

Natuurlijk waren de oorzaken en doelstellingen van de propaganda veel kwader dan alles wat de vermeende “vijand” had overwogen, maar het doel was niet alleen een vijand te verzinnen, maar die vijand ook “barbaars en onmenselijk” te doen lijken, en dus de moeite van het vernietigen waard. Meestal herhalen en verfraaien de volgzame media de verhalen zonder een poging tot bevestiging te doen, en in vrijwel alle gevallen blijken latere pogingen om de gruwelverhalen te bevestigen vruchteloos, omdat onderzoekers geen enkel bewijs van de gebeurtenissen kunnen vinden. Het Bryce Report is typerend, de hele catalogus van “gezaghebbende documentatie van Duitse gruweldaden” verdwijnt plotseling spoorloos als de tijd daar is om ze te bevestigen.[25][26][27]

Lippman en Bernays verdeelden hun comité in negentien “divisies”, elk verantwoordelijk voor een ander soort propaganda, en elk gebruik makend van de capaciteiten van een groot aantal psychologen, reclame-experts en mediapersoneel. De bedoeling was om alle communicatiemiddelen te overspoelen met het doel de haat tegen alles wat Duits was aan te wakkeren en de Amerikaanse deelname aan de oorlog te promoten als de enige optie voor vaderlandslievende Amerikanen. Hun nieuwe comité produceerde tienduizenden artikelen gevuld met anti-Duitse haatpropaganda en stopte letterlijk elk deel van de Amerikaanse gedrukte media ermee vol. In een gemiddelde week stonden in meer dan 20.000 krantenkolommen volledig valse propaganda-artikelen van het comité, waarin haat tegen Duitsland en Duitsers werd aangewakkerd, gruweldaden werden beschreven die nooit hadden plaatsgevonden en Duitsers werden afgeschilderd als gemene en onmenselijke monsters. Het comité dwong een krachtige zelfcensuur af in de Amerikaanse media door “vrijwillige richtlijnen” in te voeren die bedoeld waren om tegenstrijdige inhoud te onderdrukken.

Zij stelden een divisie “Syndicated Features” in die populaire schrijvers in dienst nam om essays te produceren met “officiële” propaganda, die maandelijks 10 tot 15 miljoen mensen bereikten. Een andere divisie was verantwoordelijk voor de cartoonrubrieken van kranten en andere media, met de verklaarde bedoeling om “de verspreide cartoonkracht van het land te mobiliseren en te richten voor constructief oorlogswerk”. Zij hadden duizenden cartoonisten in dienst die “nieuwe hoogten bereikten in haatzaaien”, door de Duitsers af te schilderen als primitieve en slechte dieren die alles stalen, doodden of verkrachtten wat ze tegenkwamen.      [28]

Zij creëerden een soortgelijke divisie voor de cinema die resulteerde in de productie van tientallen schandalige en virulent anti-Duitse films, haatfilms met volledig fictieve verhalen over wreedheden en beestachtigheden begaan door de Duitsers. Dit was de bron van de filmscènes waarin Duitsers (en Japanners) dappere Amerikaanse piloten met machinegeweren bestookten terwijl ze met een parachute aan de grond kwamen. Geen van deze verhalen was ooit waar; deze en vele andere waren totale verzinsels.

Toen, net als nu, werd de filmindustrie in de VS grotendeels gecontroleerd door Joden, die graag wilden helpen. Een Joods hoofdartikel stelde dat “ieder die in deze industrie werkzaam is zijn steentje wil bijdragen” en dat “zij door middel van lantaarnplaten, filmleiders en trailers, affiches en krantenpubliciteit de propaganda zullen verspreiden die zo noodzakelijk is voor de onmiddellijke mobilisatie van de grote hulpbronnen van het land”. Naast de films die door de filmstudio’s werden geproduceerd, creëerde de CPI haar eigen Film Divisie die 60 of 70 “officiële” films produceerde die wekelijks door vele tientallen miljoenen mensen werden bekeken. Zij richtte een Reclamedivisie op om invloed uit te oefenen op algemene commerciële reclame, en die anti-Duitse oorlogspropaganda opnam in advertenties in kranten en tijdschriften die hen vaak gratis ruimte gaven, waarbij bijna elke grote Amerikaanse publicatie een groot quotum van deze advertenties voerde. Zij produceerden en verspreidden ook vele duizenden ‘officiële’ persberichten, waardoor zij in feite functioneerden als de informatietak van de Amerikaanse regering en in feite de belangrijkste leverancier van oorlogsnieuws aan het land waren. Zij riepen de hulp in van de meeste christelijke religies in Amerika, die maar al te graag meewerkten aan oorlogszuchtige acties, zoals zij altijd hadden gedaan.

Lippmann en Bernays organiseerden de “Four Minute Men”, met 75.000 vrijwilligers die bijna 8 miljoen voorbereide korte toespraken over Duitse gruweldaden hielden in scholen, bioscopen, kerken, synagogen, vakbondshallen, overal en nergens. Bernays beweerde dat ze bijna 8 miljoen toespraken hielden voor ongeveer 315 miljoen mensen. Een groot deel daarvan werd gehouden door Joden.  Zie de uitgebreide notitie [29]

Zij creëerden een “Division of Work With The Foreign Born “ om alle immigranten in het land in hun eigen taal te bereiken, en gebruikten leden van deze gemeenschappen om propaganda te maken voor hun eigen volk, en richtten zich in het bijzonder op alle buitenlanders in militaire leeftijd die dienstplichtig zouden kunnen zijn in een oorlog. Lippman en Bernays schreven:

“Het is een zaak van trots voor het Comité voor Publieke Voorlichting, zoals het ook voor Amerika zou moeten zijn, dat de directeuren van Engelse, Franse en Italiaanse propaganda het erover eens waren dat onze literatuur opmerkelijk was boven alle andere vanwege zijn briljante en geconcentreerde effectiviteit”.

Ze gebruikten boeren om boeren aan te spreken en zakenlieden om zakenlieden aan te spreken. In totaal hielden hun sprekers meer dan 7 miljoen toespraken voor meer dan 300 miljoen Amerikanen, die allemaal aanzetten tot haat tegen Duitsland en de Duitsers, en aanzetten tot oorlog. Na veel van deze emotionele travesties, verzamelden mensen uit het publiek zich in menigten die Duitse huizen en bedrijven in hun stad aanvielen en verwoestten.

Het comité richtte zich vooral op vrouwen en richtte een grote vrouwenafdeling op om vrouwelijk verzet tegen te gaan, uit angst dat vrouwen “een subversief element in de natie zouden kunnen vormen, schadelijk voor de eenheid in oorlogstijd en het goede functioneren van [de verplichte militaire dienstplicht]”. Door hun nauwe contacten met de media controleerden zij de omslag en een groot deel van de inhoud van veel vrouwentijdschriften, die zij gebruikten om vrouwen aan te moedigen hun zonen naar de oorlog te sturen, met de bewering dat hij zou terugkeren als “een man” in plaats van als een lijk.

Ze richtten een muziekafdeling op en huurden duizenden liedjesschrijvers in om liedjes met anti-Duitse teksten te maken, waarna ze weer hun mediacontacten uitmelkten om deze voortdurend op de radiostations van het land te laten spelen. Een andere afdeling was verantwoordelijk voor de inhoud van de openbare bibliotheken, met als taak het verwijderen van alle Duitse boeken, inclusief de werken van beroemde Duitse schrijvers en filosofen. Alles wat gunstig was voor de Duitsers werd gecensureerd, aan de openbaarheid onttrokken of vernietigd.

Misschien wel de afdeling die het meest het morele bankroet van deze mannen aantoont was hun werk met kinderen op openbare scholen. Zij maakten intensief gebruik van psychologen in programma’s om haat tegen Duitsland te verspreiden in het openbare schoolsysteem van Amerika, waar kleine kinderen het hele scala van Bernays’ haatdragende propaganda werd bijgebracht, en vervolgens werden gebruikt als reizende verkopers om andere scholen te bezoeken en de propaganda te verspreiden onder hun klasgenoten, waardoor totaal verzonnen verhalen over Duitse wreedheden in de hoofden van alle kleine kinderen werden geïnjecteerd. Na deze ophitsende propaganda-sessies toonden veel Amerikaanse kinderen hun “patriottisme” door in groepen Duits-Amerikanen aan te vallen en te stenigen, waarbij ze soms door plaatselijke kranten werden gefeliciteerd omdat ze “hun plicht hadden gedaan”. Bernays’ groep publiceerde vele duizenden kinderboeken en strips met de meest verachtelijke en hatelijke propagandaleugens. Zondagsschoolkinderen kregen kleurboeken met afbeeldingen van en aanmoedigingen tot geweld tegen Duitsers. Bibliotheken sponsorden anti-Duitse “verteluurtjes” voor kinderen die gebruik maakten van haatdragende propaganda geleverd door Bernays.

Bernays’ Publiciteitsliteratuur viel alles aan wat Duits was in Amerika, inclusief scholen en kerken. In veel scholen werd het verboden de Duitse taal te onderwijzen aan “zuivere Amerikanen”, en beheerders werden aangespoord om “alle ontrouwe leraren”, d.w.z. alle Duitsers, te ontslaan. De namen van talloze steden werden veranderd om hun Duitse oorsprong te verwijderen: Berlijn, Iowa werd Lincoln, Iowa. Duits voedsel en Duitse namen werden uit restaurants verwijderd; zuurkool werd ‘liberty cabbage’; teckels werden ‘liberty dogs’ en Duitse herders werden ‘Alsatians’. Alle Amerikaanse orkesten kregen de opdracht om muziek van klassieke Duitse componisten als Beethoven, Bach en Mozart uit hun uitvoeringen te schrappen. In sommige staten werd het gebruik van de Duitse taal in het openbaar en aan de telefoon verboden. Duitse professoren werden ontslagen van hun universiteiten, Duitstalige of in Duitse handen zijnde plaatselijke kranten werd reclame-inkomsten ontzegd, zij werden voortdurend lastig gevallen en vaak gedwongen hun bedrijf te sluiten. De ‘patriottische’ Boy Scouts van Amerika droegen hun steentje bij door regelmatig bundels Duitse kranten die te koop waren in brand te steken, en Duitsers werden regelmatig beledigd en bespuugd door andere burgers.

Bernays instituted a program of questioning the patriotism and loyalty of all Germans in America, labeling any with anti-war views as prima facie evidence of treason. Germans were forced to gather in public meetings and denounce Germany and its leaders. They were forced to purchase war bonds and publicly declare their allegiance to the US flag. As Bernays’ rhetoric reached dangerous levels, the anti-German hysteria and violence increased proportionately. Many Germans were forcibly removed from their homes, often torn from their beds during the night, taken out into the street and stripped naked, beaten and whipped, then forced to kneel and kiss the American flag. Many were tarred and feathered, then forced to leave their cities or towns. Some were lynched from trees. Priests and pastors were dragged out of their churches and beaten for giving sermons in German.

The anti-German hysteria had people seeing spies everywhere, with House and Bernays greatly inflaming this trend by preparing Wilson’s infamous “Flag Day” speech where he claimed “The military masters of Germany have filled our unsuspecting communities with vicious spies and conspirators and have sought to corrupt the opinion of our people”. Newspaper editors were screaming that all Germans were spies who were poisoning American water supplies or infecting medical shipments to hospitals, and that most “ought to be taken out at sunrise and shot for treason”. Congressmen recommended hanging or otherwise executing all Germans in America, State Governors urging the use of firing squads to eliminate “the disloyal element” from the entire state. The US Secretary of the Navy Josephus Daniels stated that Americans would “put the fear of God into the hearts” of these people. Most Americans are aware that during the [again Bernays-induced] national hysteria during the Second World War the US government forced more than 100,000 US-born Japanese into concentration camps, but history has deleted the fact that many more Germans were interned in concentration camps in the US prior to and during the First War, and again during the Second World War, after which all their assets were seized.[30]

Terwijl Bernays “de wereld veilig maakte voor democratie”, was die veiligheid niet bedoeld voor Amerikanen. Onder leiding van kolonel E.M. House, Wilson’s Joodse contactpersoon, nam Wilson onder-drukkende wetgeving aan, waaronder de Spionage Act en de Sedition Act, die volledig fascistisch van inhoud waren en die alles illegaal maakten wat de Amerikaanse deelname aan de oorlog zou kunnen belemmeren.. [31][32]

Vrijheid van meningsuiting en vergadering, en persvrijheid verdwenen vrijwel uit Amerika gedurende deze periode, waarbij het uiteindelijk illegaal werd om iets te zeggen of te schrijven dat kritisch was over de Amerikaanse regering, haar functionarissen en zelfs haar “symbolen”. Elke uiting van bezwaar tegen de Amerikaanse deelname aan de oorlog werd bestraft met een boete van 10.000 dollar (het gemiddelde loon van tien jaar in die tijd) of 20 jaar gevangenisstraf, waarbij een groot deel van de politiemacht werd gegeven aan wat in feite particuliere burgerwachtgroepen waren, zoals de beruchte American Protective League, die vrijwel zonder toezicht opereerden. De onderdrukking van de publieke opinie en van afwijkende meningen, en de controle die werd uitgeoefend op anti-oorlogscommunicatie was universeel. De Spionage Wet stelde: “Iedere brief, geschrift, circulaire, briefkaart, prent, gravure, foto, krant, pamflet, boek, of andere publicatie, zaak of ding van welke aard dan ook, dat enig materiaal bevat dat bedoeld is om de werving of rekrutering van de Verenigde Staten te belemmeren, wordt hierbij als niet verzendbaar verklaard”.

Niets was toegestaan dat de succesvolle werving van Amerikaanse soldaten kon verhinderen voor een oorlog die alleen de Joden wilden. Met dit alles en nog veel meer, veranderden Bernays en Lippman Amerika in een broeinest van haat voor de hele Duitse bevolking, waarmee ze het doel van de Zionistische Joden bereikten om het Amerikaanse leger te gebruiken als een werktuig, hun eigen privé-leger, in de Europese oorlog om hun ambitie voor Palestina te vervullen, en zo veranderden deze twee mannen de loop van de geschiedenis.

Dit zou niet de laatste keer zijn dat Lippman en Bernays deze technieken tegen Duitsland zouden gebruiken. Deze massale aanval werd iets meer dan tien jaar later herhaald om Duitsland te vernietigen en het in nog een oorlog te duwen die de Duitsers niet wilden. In de dertiger jaren wilden dezelfde Joodse Europese bankiers met grotendeels dezelfde agenda, dat de VS zou deelnemen aan een andere oorlog die zij tegen Duitsland wilden beginnen. In 1933 begonnen zij een omvangrijke wereldwijde handelsoorlog, bedoeld om Duitsland financieel te vernietigen, met krantenkoppen als: “Judea verklaart Duitsland de oorlog”. [33][34][35][36] Zij hadden bij Roosevelt reeds “een intens verlangen naar oorlog” teweeggebracht, maar hadden hetzelfde probleem opnieuw met het onwillige Amerikaanse publiek, vandaar de eerder genoemde “woedecampagne”, en zij herhaalden de Duitse gruwelverhalen in alle Westerse landen totdat bijna de hele wereld alle Duitsers wilde doden.

 

Bernays theorieën en het sjabloon voor de manipulatie van de publieke opinie zouden het plan en het patroon vormen dat de Amerikaanse regering de volgende eeuw herhaaldelijk zou gebruiken om met succes het Amerikaanse publiek te misleiden over haar beweegredenen en daden in meer dan 100 militaire avonturen, en om iedereen blind te maken voor de tragische resultaten van Amerika’s wrede buitenlandse politiek.

Bij dit alles werkten Lippman en Bernays niet onafhankelijk of zonder leiding. Voorafgaand aan hun massale “oorlogsinspanningen” in de VS voor de Eerste Wereldoorlog, hadden zij een succesvol proefproject uitgevoerd in het Verenigd Koninkrijk, waarbij zij Britse kranten gebruikten die eigendom waren van Rothschild en andere Joden, om de doeltreffendheid van hun methoden vast te stellen. Het plan om de publieke opinie massaal te manipuleren begon in een propagandafabriek in Wellington House in Londen begin 1900, met Lords Northcliffe en Rothmere, Arnold Toynbee, en natuurlijk onze twee oorlogsmarketing-genieën Lippman en Bernays..[37][38][39][40] Het was uit deze bron dat het plan werd uitgebroed om de Rothschilds privé-eigendom Federal Reserve banken aan het Amerikaanse Congres op te dringen, en dat Lippman en Bernays werden opgeleid en gecoacht in de methoden om de Amerikaanse publieke opinie te kneden om de VS in de Eerste Wereldoorlog te duwen ter bevordering van het zionisme. Bernays’ boek ‘Propaganda’ geeft een duidelijk beeld van zijn training, niet alleen voor oorlogsmarketing, maar ook voor de pathologie van de Amerikaanse consumptie, auto’s, de hysterie van het patriottisme en nog veel meer.

Wellington House veranderde uiteindelijk in het Tavistock Instituut[41], dat was opgericht aan de Oxford Universiteit in Londen door de oprichters van het Royal Institute of International Affairs en de Ronde Tafel, en in essentie een soort massahersenspoelingsfaciliteit was die begon als een psychologisch oorlogsbureau. Het waren de studies van het Tavistock Instituut in psychologische programmering die werden gebruikt om een grote massahysterie te creëren en vervolgens uit te buiten tijdens de koude oorlog, waarbij angstige waanideeën werden opgeroepen over een nucleair conflict met de Sovjet Unie, die er zelfs toe leidden dat miljoenen Amerikanen schuilkelders bouwden in hun achtertuinen. In Tye’s biografie van Bernays schreef hij: “Het is onmogelijk om de sociale, politieke, economische en culturele ontwikkelingen van de afgelopen 100 jaar fundamenteel te begrijpen zonder enig begrip van Bernays en zijn professionele erfgenamen”.

De financiering was naar verluidt afkomstig van de Britse koninklijke familie, de Rothschilds en de Rockefellers, en omvatte uiteindelijk de vorming van trans-Atlantische relaties. In verschillende perioden waren lidmaatschappen van het Tavistock Institute, het Royal Institute of International Affairs, de Rothschild’s Round Table, de Council on Foreign Relations, de Club van Rome, het Stanford Research Institute, de Trilateral Commission en de NAVO, onderling verwisselbaar. Zij schiepen ook de ideologie voor de grote Amerikaanse Stichtingen als Rockefeller en Carnegie die vandaag de dag een stille maar grote rol spelen in het bevolkingsbeheer.

Uit dit rattennest van Satan-aanbidders kwamen veel smerige dingen voort, waaronder het Britse Psychological Warfare Bureau dat een plan beraamde om Duitsland te vernietigen, niet door het leger aan te vallen maar door een virtuele genocide op de bevolking. Het schijnt dat internationale bankiers munitiefabrieken en andere waardevolle militaire doelen bezaten aan beide zijden van het oorlogshek, en wilden dat hun eigendommen in bedrijf zouden blijven, ondanks de oorlog. De Joodse oplossing die Churchill werd aanbevolen waren verzadigingsbombardementen op de burgerbevolking om het moreel van het Duitse volk in te laten storten. Deze “wetenschappelijke sociologen” stelden vast dat de vernietiging van 65% van de Duitse woningen, meestal met inbegrip van de bewoners, voldoende zou zijn om zo’n instorting te bereiken. Dit was de oorsprong van de faam van de Britse luchtheld “Bomber” Harris, die deze nachtelijke invallen uitvoerde – altijd ‘s nachts – die culmineerden in het brandbombardement van Dresden. De verklaring voor de nachtelijke invallen wordt gewoonlijk gegeven als veiligheid voor de bommenwerperbemanningen, maar het doel was vooral om meer terreur te zaaien onder de burgerbevolking. Harris zelf getuigde dat zijn richtlijn was om niet specifiek op iets te mikken, maar gewoon “de Duitse steden in hun geheel op te blazen”. Woonwijken van de arbeidersklasse waren het doelwit omdat ze een hogere dichtheid hadden en vuurstormen waarschijnlijker waren.” Dit zou de Duitse beroepsbevolking ontwrichten en het vermogen van Duitsland om oorlogsmateriaal te produceren voor zijn verdediging. Harris’ wijdverbreide doelbewuste moordpartijen op Duitse burgers – en ook die door de Amerikanen – werden wanhopig geheim gehouden voor het publiek en komen nog steeds nergens in de geschiedenisboeken voor in bruikbare details of met een oprechte poging om de burgerslachtoffers nauwkeurig te schatten. Dit was het plan dat VS Generaal Curtis Lemay volgde, dezelfde nachtelijke aanvallen op laag niveau om de bevolking van Japan en Korea uit te roeien.[42]

Alles wat we hierboven hebben gelezen over de marketing van oorlog tijdens de voorbereiding op de twee wereldoorlogen, komt uit een sjabloon dat door Lippman en Bernays uitsluitend is gecreëerd om de oprichting van een Joodse staat in Palestina te steunen en de agenda van het zionisme te bevorderen. Dat sjabloon is voortdurend gebruikt door de regering van de VS (als het privé-leger van de bankiers) sinds de Tweede Wereldoorlog, door “instemming en onwetendheid te creëren” bij de Amerikaanse en Westerse bevolking om bijna zeven decennia van wreedheden te maskeren, door onschuldige landen en volkeren te demoniseren als voorbereiding op 60 of 70 politiek geïnspireerde kleurenrevoluties of “bevrijdingsoorlogen” die uitsluitend werden uitgevochten voor het financiële en politieke voordeel van een handvol Europese bankiers die het leger van de VS voor dit doel als privé-leger gebruikten, wat resulteerde in de dood en ellende van honderden miljoenen onschuldige burgers.

Bernays draagt niet alleen de schuld van de Amerikaanse deelname aan de twee wereldoorlogen, maar heeft ook de weg gebaand voor de kannibalisering en militaire kolonisatie van een groot deel van de wereld door de VS en voor de installatie en ondersteuning door de VS van tientallen wrede militaire dictaturen over de hele wereld. Zijn eerste internationale project was het helpen organiseren van de omverwerping door de VS van de door het volk gekozen regering van Jacobo Arbenz in Guatemala. In die tijd bezaten de Rockefellers’ United Fruit Company en verschillende Amerikaanse elites en internationale financiers het grootste deel van Guatemala, waaronder 70% van alle landbouwgrond, de communicatievoorzieningen, de enige spoorlijn en zeehaven, en controleerden zij de meeste export. Toen Arbenz begon met onteigeningen en herverdeling van land, ontwikkelde Bernays een grootscheepse propagandacampagne die Arbenz bestempelde als communist, terrorist, een vijand van de democratie, een smet op de mensheid, en nog veel meer, zodanig dat de Amerikaanse publieke opinie een schandelijke aanfluiting en een van de meest grove schendingen van de mensenrechten in de geschiedenis van de VS steunde. Het model van Bernays is ongeveer 70 keer gebruikt bij Amerikaanse invasies in zoveel landen, wat een van de oorzaken is van de enorme kloof tussen wat het Amerikaanse volk denkt dat hun regering heeft gedaan en wat het werkelijk heeft gedaan. Terzijde: Guatemala deed een beroep op de Verenigde Naties om een einde te maken aan de massale inmenging van de Amerikanen in hun land, een verzoek dat welwillend werd ontvangen door de secretaris-generaal van de VN, Dag Hammarskjold, die de VS parten bleek te spelen. Een paar jaar later zou hij dat nog eens doen, en voor zijn moeite door de CIA worden vermoord.

Quick Summary

Velen van ons hebben verhalen gezien over Duitse soldaten die baby’s aan bajonetten spiesen, over soldaten die met een parachute door een machine werden afgeschoten, over bakken vol oogballen die door de nazi’s werden verzameld, over Duitsers die de borsten afsneden van elke vrouw die ze tegenkwamen, over het eten van baby’s, over het smelten van de lichamen van afgeslachte burgers voor vet en glycerine om wapens van te maken. Na de oorlog gaf Bernays openlijk toe dat hij verzonnen gruweldaden had gebruikt om haat te zaaien tegen Duitsland en in beide wereldoorlogen werd nooit enig bewijs gevonden voor deze schandalige beschuldigingen.

We kunnen gemakkelijk denken aan George W. Bush’ demonisering van Irak, de smerige verhalen over massaslachtingen, het vergassen van honderdduizenden en het begraven in massagraven, de kernwapens die klaar waren om binnen 15 minuten gelanceerd te worden, de verantwoordelijkheid voor 9-11, de baby’s die uit couveuses werden gegooid, Saddam die houtversnipperaars gebruikte om politieke tegenstanders en andersdenkenden uit te schakelen. Denk maar aan de verhalen over Libische Viagra, die allemaal ongefundeerd bleken te zijn – typische wreedheidspropaganda. Vietnam, Afghanistan, Syrië, Iran en tientallen andere oorlogen en invasies volgden hetzelfde stramien om het publiek warm te maken voor een ongerechtvaardigde oorlog, die alleen werd gelanceerd voor politieke en commerciële doeleinden.

Snel vooruit naar 2020

We zijn vandaag op dezelfde plaats, met dezelfde mensen die dezelfde “woede campagne” voeren tegen China als voorbereiding op Wereldoorlog III. John Pilger is het met mij eens, zoals blijkt uit zijn recente artikel “Een nieuw Hiroshima is op komst – tenzij we het nu stoppen.”[43] En hetzelfde doet Gordon Duff.[44] De borden zijn nu overal, en de campagne is succesvol. Het is noodzakelijk te wijzen op de noodzaak van een “woedecampagne” in tegenstelling tot een “haat campagne”. Haat zet ons niet aan tot actie, maar woede. Ik kan u wel diep verachten, maar dat zal op zichzelf niets uithalen. Alleen als ik tot woede word bewogen, wil ik je het licht uit de ogen slaan. En dit, zoals Lippman en Bernays zo duidelijk hebben opgemerkt, vereist emotioneel geladen wreedheids propaganda van het soort dat zo goed tegen Duitsland is gebruikt en nu zo goed tegen China wordt gebruikt. Aangezien we gruwelpropaganda nodig hebben om een oorlog te beginnen, lijkt er geen tekort aan te zijn.

Vandaag de dag worden in China “miljoenen Xinjiang Oeigoeren gemarteld in honderden concentratie-kampen”[45] in “een campagne van repressie” [46,met de nu bijna verplichte “gedwongen sterilisaties” van miljoenen. [47] Maar het is niet allemaal slecht omdat “Alle Joodse Amerikanen willen helpen deze genocide te stoppen”[48] Bovendien heeft de Communistische Partij honderden Uigoer begraaf plaatsen vernield,[49] en schendt niet alleen alle mogelijke mensenrechten, maar heeft ook religie verboden.[50]

De meeste lezers weten dat China de sluiting van het Amerikaanse consulaat in Chengdu heeft bevolen als vergelding voor de gedwongen sluiting van het Chinese consulaat in Houston, maar weinigen weten dat dit opnieuw een “holocaust” was, zoals blijkt uit het feit dat de echtgenote van Jim Mullinax, de Amerikaanse consul-generaal in Chengdu, zich aan de wereld afvroeg “of de Joden net als wij waren toen zij vóór de Tweede Wereldoorlog hun huizen verlieten om zich voor de nazi’s te verbergen” [51]

Dan hebben we Huawei, ‘s werelds gevaarlijkste spionage-entiteitdie zonder twijfel verant woordelijk is voor “Peking probeert het Amerikaanse COVID-19 vaccin te ‘stelen'”, maar, in verder brekend nieuws, de Chinezen “proberen alles te stelen“. Niet alleen dat, maar China heeft onlangs het Vaticaan gehackt, en hier is waarom ze dat deden.[52]

Iedereen weet dat de nieuwe veiligheidswet van Hong Kong “de doodsteek voor vrijheid en democratie in Hong Kong” betekent. We hebben veel gelezen over China’s “dreigende militarisme” in zijn eigen China Vijver, maar niet iedereen weet dat China de Japanse luchtmacht met “een niet aflatende last” opzadelt met 947 (tel ze) invallen in het Japanse luchtruim “in het laatste fiscale jaar eindigend in maart.”[53][54] Ik wist niet dat provocerende militaire invallen per fiscaal jaar plaatsvonden, maar misschien liggen de zaken in Japan anders.

 US Secretary of State Mike Pompeo speaks at the Richard Nixon Presidential Library in Yorba Linda, California, on July 23. Pompeo’s rhetoric around China and the Communist Party suggests little in the way of new ideas since the fall of the Soviet Union in 1991. Photo: Reuters

Vervolgens vertelt de heer Pompeo ons: “De waarheid is dat ons beleid … China’s falende economie nieuw leven heeft ingeblazen, alleen om te zien hoe Beijing in de internationale handen beet die het voedden.” [55] Verder, dat (door COVID-19) China “een enorme hoeveelheid pijn en verlies van levens heeft veroorzaakt,” en de “Chinese Communistische Partij een prijs zal betalen”.[56] Natuurlijk weten we allemaal dat “China” het COVID-19 virus gestolen heeft uit een lab in Winnipeg, Canada, en het daarna vrijgelaten heeft op de wereld – en Pompeo heeft bewijs [57], en zelfs “Een Chinese viroloog heeft bewijs” dat “China” betrokken was bij een massale doofpotaffaire terwijl het de wereld besmette[58] en dan “Hong Kong te ontvluchten” omdat “ik weet hoe ze klokkenluiders behandelen.”[59] En natuurlijk, “China moet verantwoordelijk worden gehouden voor de Covid-19 ramp” [60] dat is waarom iedereen in de VS “China” wil aanklagen. “Australië” eist een internationaal strafrechtelijk onderzoek naar China’s rol in COVID-19.[61] Wat een verrassing.

En natuurlijk hebben we een bijna onbeperkt aantal ernstige provocaties, van Hongkong, Tibet, Xinjiang, Taiwan, de Zuid-Chinese Zeeën, tot Chinese consulaten, mediaverslaggevers, studenten, onderzoekers, visa beperkingen, spionage, Huawei, de handelsoorlog, allemaal gedaan in de hoop de Chinese leiders in paniek te brengen en te laten overreageren, de gemakkelijkste manier om een nieuwe oorlog te rechtvaardigen.

De lijst kan nog honderden pagina’s lang zijn. Nooit in mijn leven heb ik zo’n voortdurende, onophoudelijke stroom haatpropaganda tegen één natie gezien, zeker gelijkwaardig aan wat tegen Duitsland werd gedaan, zoals hierboven beschreven, om de VS voor te bereiden op toetreding tot de Eerste Wereldoorlog. En het werkt, het doet wat het moet doen. Canada, Australië, het VK, Duitsland, India, Brazilië, trappen in de oorlogszucht en keren zich tegen China. Er zullen er nog meer volgen. The Global Times berichtte: “Wederzijds vertrouwen tussen Australië en China op dieptepunt”.[62]

“Boycott China” T-shirts en petten overspoelen India, Huawei wordt steeds vaker geweerd uit westerse landen, Chinese sociale media APP’s zoals Tik-Tok worden verboden, en Bryan Adams heeft onlangs alle Chinezen neergesabeld als “Vleermuis-etende, natte-markt-dieren-verkopende, virus-makende, hebberige kloot zakken”.[63][64] In een recente opiniepeiling (genomen omdat we het succes van ons handwerk moeten meten op dezelfde manier als Bernays en het Tavistock Instituut dat deden, zoals eerder vermeld), is de helft van alle etnische Chinezen in Canada bedreigd en lastiggevallen over COVID-19.

Ongeveer 45% van de Chinezen in Canada zei dat ze “op de een of andere manier bedreigd of geïntimideerd” waren, 50% zei dat ze onlangs in het openbaar beledigd waren, 30% zei dat ze …. “een of andere fysieke woordenwisseling” en 60% zei dat het misbruik zo erg was “dat ze hun dagelijkse routine moesten reorganiseren om het te vermijden”. Een vrouw van in de 60 zei dat een man tegen haar en haar dochter had gezegd: “Ik bid elke dag dat jullie doodgaan“..[65]

Deze opzettelijke, systematische gerichtheid op China en de Chinezen (door de Joodse media, het spijt me het te moeten zeggen) heeft geleid tot een toename van 700% van haatmisdrijven tegen Chinezen, en Canada is bij lange na niet het enige land dat met dit verschijnsel te maken heeft. Het is niet beter in de VS, het VK, Australië, en een groot deel van Europa. Het lijkt erop dat de wetten tegen haatzaaien alleen ten goede komen aan de Joden, zeker niet aan de Chinezen. Lippmann en Bernays zouden trots zijn.

Enkele jaren geleden werd CNN aangeklaagd door een van hun nieuwsanchors omdat ze de opdracht hadden gekregen te liegen in de nieuwsuitzendingen. CNN won de zaak. Ze ontkenden niet dat ze de nieuwsanker opdracht gaven te liegen. Hun verdediging was simpelweg gebaseerd op het standpunt dat de Amerikaanse nieuwsmedia “geen verplichting hebben om de waarheid te vertellen“. En RT meldde onlangs dat bijna 9 van de 10 Amerikanen een “gemiddelde of hoge” vooringenomenheid zien in alle bericht gevingen door de media,[65][66] Toch, zoals we kunnen zien, bezwijken de meeste van diezelfde mensen, en een zeer groot deel van de bevolking van vele naties, nog steeds voor dezelfde haatpropaganda.

Ik zou vier slotopmerkingen aan dit essay willen toevoegen.

(1) We kunnen niet om de conclusie heen dat de geschiedenis zich inderdaad herhaalt, dat weer een ander volk wordt gedemoniseerd en dat er opzettelijk voldoende haat en woede wordt gezaaid om een nieuwe wereldoorlog te rechtvaardigen.

(2) Hoewel de aanzet hiertoe zeker van de VS komt, zijn de Amerikanen niet geheel schuldig omdat zij slechts bevelen opvolgen. De wortel van dit alles ligt absoluut in Europa bij de internationale joden- en zionistenkabal, waarbij de Amerikanen opnieuw “het privé-leger van de bankiers” zijn. Onze Nieuwe Wereld Regering kan niet tot stand komen zonder de vernietiging van zowel China als Rusland (en Iran), maar China is het voornaamste struikelblok en moet worden geëlimineerd. In de Derde Wereldoorlog zullen China en Rusland aan dezelfde kant staan en met een beetje geluk zullen beiden in één klap vernietigd worden. Dat is het plan. Je geloof erin is niet van belang voor de uitvoering ervan.

(3) De Internationale Joden hebben enige reden (in hun gedachten) om China te verafschuwen. Ten eerste was het de bedoeling China te ontmantelen en te veranderen in een eeuwigdurende melkkoe, een plan dat door Mao en zijn revolutie werd gedwarsboomd. Iedereen is zich ervan bewust dat de Joden gedurende vele honderden jaren vele malen uit vele landen zijn verdreven, maar niemand schijnt zich ervan bewust te zijn dat twee van deze verdrijvingen relatief kort geleden plaatsvonden, één uit Japan onmiddellijk voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog (de bron van het enorme Joodse getto in Sjanghai, niet ontsnapten aan Hitler zoals de mythes ons vertellen), en de tweede uit China. Het waren niet “de Britten” maar de internationale joodse bankiersfamilies, de Rothschilds, Sassoons, Kadoories en anderen, die volledig verantwoordelijk waren voor China’s 150 jaar durende opiumtravestie. Ik zal hier niet in details treden, maar onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog was een van Mao’s eerste daden het verdrijven van alle Joden uit China en het in beslag nemen van al hun opiumbezittingen – inclusief de hele stad Sjanghai en de filialen van de HSBC op het vasteland. Ze zijn het niet vergeten, en ze willen hun geld terug.

(4) Gezien de bron van de aandrang tot een derde wereldoorlog en de geplande vernietiging van China, moet men zich afvragen wat, als er al iets gedaan kan worden om een derde wereldwijde holocaust te voorkomen. Zelfs als men de bronnen kent, is het nauwelijks praktisch om de oorlog te verklaren aan hooguit een paar duizend individuen, verspreid over misschien tien naties.

Ik ken maar één manier om de Derde Wereldoorlog, die nu dreigt, te voorkomen: laat Israël ervoor betalen. Als ik in de laatste machtspositie was, zou ik de Israëlische ambassadeur roepen en hem zeggen dat, als mijn natie in een oorlog met de VS zou worden geduwd, mijn eerste vergeldingsactie niet tegen de VS maar tegen Israël zou zijn, en dat ik elk deel van mijn nucleaire arsenaal zou gebruiken dat nodig is om dat te bereiken. Mijn stelling is dat Israël te belangrijk is voor deze mensen om te worden opgeofferd, en dat zij zich zouden terugtrekken als zij met een dergelijke geloofwaardig geachte dreiging werden geconfronteerd. Met alles wat ik weet, geloof ik niet dat een derde wereldoorlog op een andere manier kan worden voorkomen.

*

Het schrijven van Mr. Romanoff is vertaald in 32 talen en zijn artikelen zijn op meer dan 150 websites met buitenlands nieuws en politiek in meer dan 30 landen geplaatst, evenals op meer dan 100 Engelstalige platforms. Larry Romanoff is een gepensioneerd managementconsultant en zakenman. Hij heeft hogere leidinggevende functies bekleed bij internationale adviesbureaus en was eigenaar van een internationaal import-exportbedrijf. Hij was een gastprofessor aan de Fudan University in Shanghai, waar hij case studies over internationale zaken presenteerde aan senior EMBA-klassen. Mr. Romanoff woont in Shanghai en schrijft momenteel een serie van tien boeken die over het algemeen betrekking hebben op China en het Westen. Hij is een van de bijdragende auteurs aan Cynthia McKinney’s nieuwe bloemlezing ‘When China Sneezes’. (Chapt. 2 — Dealing with Demons). Zijn volledige archief is te zien op

https://www.moonofshanghai.com/ en https://www.bluemoonofshanghai.com/

Hij kan worden gecontacteerd op: 2186604556@qq.com.

Notes

[1] https://hofs.online/david-irving-churchills-war/

[2] https://www.paulcraigroberts.org/2020/01/13/germanys-war-chapter-4-the-allied-conspiracy-to-instigate-prolong-wwii/

[3] https://thegreateststorynevertold.tv/the-war-criminal-churchill/

[4] ttps://research.calvin.edu/german-propaganda-archive/schul05.htm

[5] “Duitsland wordt te sterk. We moeten haar verpletteren.” – Winston Churchill, sprekend tijdens een privé lunch in 1936. Herinneringen in 1961 van Generaal Robert E. Wood. De Tweede Wereldoorlog. Door Carl J. Schneider, Dorothy Schneider. Pagina 15. https://epdf.pub/world-war-iiba3861990de341cde6cbf5d7f05c8af383518.html

[6] “We will force this war upon Hitler, if he wantsit or not.” – Winston Churchill (1936 broadcast). “This war is an English warand its goal is the destruction of Germany.” – Winston Churchill (Autumn 1939broadcast)

[7] “You must understand that this war is notagainst Hitler or National Socialism, but against the strength of the Germanpeople, which is to be smashed once and for all, regardless of whether it is inthe hands of Hitler of a Jesuit priest.” – Winston Churchill [1940]; EmrysHughes, Winston Churchill, His Career in War and Peace p. 45); Dit boek werd in 1950 in Groot-Brittannië gepubliceerd onder de titel “Winston Churchill in oorlog en vrede”. De Amerikaanse versie, getiteld “Winston Churchill: British bulldog : zijn carrière in oorlog en vrede”, werd gepubliceerd in 1955 en was een bewerkte versie waarin bepaalde citaten waren verwijderd.

[8] http://www.bbc.com/culture/story/20161021-the-psychological-tricks-used-to-help-win-world-war-two

[9]https://library.brown.edu/create/fivecenturiesofchange/chapters/chapter-7/student-movement/

[10] https://www.amazon.com/Engineering-Consent-Edward-L-Bernays/dp/B0007DOM5E

[11] http://classes.dma.ucla.edu/Fall07/28/Engineering_of_consent.pdf

[12] https://www.goodreads.com/quotes/203430-the-conscious-and-intelligent-manipulation-of-the-organized-habits-and

[13] https://www.amazon.com/Propaganda-Edward-Bernays/dp/0970312598

[14] https://famguardian.org/Subjects/Scams/FDR/fdr.htm

[15] https://www.chroniclesmagazine.org/article/wikileaks-1941/

[16] https://mises.org/library/roosevelt-nobody-knows

[17]http://www.rationalrevolution.net/war/condition_of_modern_american_soc.htm

[18]http://www.rationalrevolution.net/war/condition_of_modern_american_soc.htm

[19] https://www.history.com/topics/middle-east/balfour-declaration

[20] https://publicdiplomacy.wikia.org/wiki/Creel_Committee

[21] https://www.ebooks.com/en-us/book/712398/media-control/noam-chomsky/

[22] https://www.amazon.com/Public-Opinion-Original-Walter-Lippmann/dp/1947844563

[23]https://wps.pearsoncustom.com/wps/media/objects/2429/2487430/pdfs/lippmann.pdf

[24] http://www.revisionist.net/hysteria/cpi-propaganda.html

[25] http://www.revisionist.net/hysteria/cpi-propaganda.html

[26] https://net.lib.byu.edu/~rdh7/wwi/comment/bryce.html

[27] https://www.ataa.org/armenian-issue-revisited/the-bryce-report-british-propaganda-and-the-turks

[28] http://historymatters.gmu.edu/d/5052.html

Committee on Public Information, Bureau of Cartoons, Bulletin No. 16, September 28, 1919, 1–2.

[29] http://historymatters.gmu.edu/d/4970/

Four Minute Men – Toespraken van vrijwilligers tijdens de Eerste Wereldoorlog. Herdrukt in Alfred Cornbise, War As Advertised: The Four Minute Men and America’s Crusade, 1917-1918 (Philadelphia: American Philosophical Society, 1984).

Nieuwskoppen over Four Minute Men:

    • Yiddish-Speaking Four Minute Men Reach Jewish Section of New York
    • Organized Under Rabbi Robinson to Carry Government Messages Into Jewish Theaters and Playhouses
    • Now Planning to Send Yiddish Speakers Into Shops where Jewish People Are Largely Employed
    • The New York City division of Four Minute Men carry on very effective work among the large Jewish population of that city.

De heer Joseph B. Thomas, voormalig plaatselijk voorzitter van Four Minute Men in New York City, schreef het volgende:

“Het werk wordt georganiseerd onder leiding van Rabbi A. G. Robinson, uitvoerend directeur van de Young Men’s Hebrew Association. Op het ogenblik is de Joodse sectie werkzaam in 30 theaters, en zendt twee keer per week sprekers naar elk theater. Daaronder zijn alle grote Joodse speelhuizen van de stad, die elk een gemiddeld aantal bezoekers van 2.000 per voorstelling hebben. Op deze manier bereiken we ongeveer 25.000 mensen per week. Wij verwachten binnenkort elk Joodsch publiek in een filmhuis of een Joodsch speelhuis te kunnen aanspreken door een Joodsche spreker. Zowel Jiddisch als Engels worden gebruikt in overeenstemming met het karakter van het publiek. De directeuren van verschillende Hebreeuwse Verenigingen van Jonge Mannen in Groot New York zijn als ‘Vier Minuten Sprekers’ aangetrokken, en spreken ook hun leden af en toe toe toe over de vanuit Washington toegewezen onderwerpen. We zijn nu van plan Jiddische sprekers naar de verschillende winkels van de stad te sturen waar de meeste Joodse hulp wordt geboden. We zijn ook van plan om de duizend of meer synagogen van de stad te bereiken waar het Jiddisch het best begrepen wordt. De sprekers worden in de filmtheaters geïntroduceerd door middel van dia’s met de gebruikelijke aankondiging, afgedrukt in het Jiddisch.”[30] http://www.revisionist.net/hysteria/cpi-propaganda.html

[31] https://www.history.com/this-day-in-history/u-s-congress-passes-sedition-act

[32] https://www.history.com/this-day-in-history/u-s-congress-passes-espionage-act

[33] https://www.nationalists.org/library/hitler/daily-express/judea-declares-war-on-germany.html

[34] https://vimeo.com/49275330

[35]https://archive.org/stream/JewsDeclareWarOnGermany1933/JewsDeclareWarOnGermany1933_djvu.txt

[36]https://www.wintersonnenwende.com/scriptorium/english/archives/articles/jdecwar.html

[37] https://www.cambridge.org/core/journals/historical-journal/article/wellington-house-and-british-propaganda-during-the-first-world-war1/0E3BEB8F4CC3EAD3D1B415D4E6A832F4

[38] https://www.bbc.co.uk/programmes/p032m651

[39] https://military.wikia.org/wiki/Wellington_House

[40] http://britishdeepstate.net/propaganda-bureau-british-deep-state-wellington-house/

[41] https://thebridgelifeinthemix.info/in-profile/in-profile-the-tavistock-institute-of-human-relations-and-the-destruction-of-the-west/

[42] https://www.unz.com/lromanoff/japan-ending-a-war-and-saving-lives/

[43] https://www.rt.com/op-ed/497096-john-pilger-hiroshima-china-us/

[44] https://journal-neo.org/2020/08/04/trump-s-secret-war-plan-for-the-south-china-sea/

[45] https://edition.cnn.com/2018/08/13/asia/china-xinjiang-uyghur-united-nations-intl/index.html

[46] https://www.scmp.com/news/china/article/3095618/us-sanctions-chinese-entity-individuals-over-xinjiang-repression

[47] https://news.yahoo.com/china-forcibly-sterilises-uighurs-control-population-report-195121873.html

[48] https://forward.com/opinion/452047/want-to-do-something-to-prevent-genocide-in-xinjiang-here-are-some/

[49] https://edition.cnn.com/2020/01/02/asia/xinjiang-uyghur-graveyards-china-intl-hnk/index.html

[50]https://lite.cnn.com/en/article/h_ccd01a5d63b9699a83409e2c4729bf0f

[51] https://www.globaltimes.cn/content/1195688.shtml

[52] https://edition.cnn.com/2020/07/29/world/vatican-china-hacking-burke/index.html

[53] https://edition.cnn.com/2020/07/28/asia/japan-china-fighter-jet-scrambles-intl-hnk-dst/index.html

[54] https://www.globaltimes.cn/content/1195688.shtml

[55] https://edition.cnn.com/2020/07/26/asia/chengdu-us-consulate-china-closure-intl-hnk/index.html

[56] https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-pandemic-04-24-20-intl/h_05246e4e5b879b16869e4a7c47702cfe

[57] https://edition.cnn.com/2020/07/18/politics/state-department-cable-coronavirus-chinese-lab/index.html

[58] https://www.foxnews.com/world/chinese-virologist-coronavirus-cover-up-flee-hong-kong-whistleblower.amp.

[59] https://www.foxnews.com/world/chinese-virologist-coronavirus-cover-up-flee-hong-kong-whistleblower

[60] https://www.cnn.com/2020/06/20/opinions/china-needs-to-be-held-accountable-for-covid-19s-destruction/index.html

[61] https://www.foxnews.com/politics/australia-joins-us-china-coronavirus-pandemic

[62] https://www.globaltimes.cn/content/1192669.shtml

[63] https://www.theguardian.com/music/2020/may/12/bryan-adams-attacks-china-coronavirus

[64] https://www.thesun.co.uk/tvandshowbiz/11603551/bryan-adams-lets-rip-china-bat-eating-greedy-coronavirus/

[65] https://sputniknews.com/society/202006251079720558-half-of-ethnic-chinese-in-canada-threatened-and-harassed-over-coronavirus-new-poll-shows/

[66] https://www.rt.com/usa/497117-mainstream-media-bias-poll/

Copyright © Larry RomanoffMoon of ShanghaiBlue Moon of Shanghai, 2021